Tên văn bảnSốNgày ban hành
Thông tư số 28/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính : Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 số 28/2021/TT-BTC27/04/2021
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Số: 60/2021/TT-BTC21/07/2021
Nghị định số 30/2018 về Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá TS; trình tự, thủ tục định giá TS trong tố tụng hình sự Số 30/2018/NĐ-CP07/03/2018
Nghị định 89 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Số 89/2013/NĐ-CP06/08/2013
THÔNG TƯ: Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 Số: 06/2014/TT-BTC07/01/2014
Thông tư số 122/2017/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Thẩm định giá trị doanh nghiệp Thông tư số 122/2017/TT-BTC15/11/2017
THÔNG TƯ Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Số: 122/2017/TT-BTC15/11/2017
THÔNG TƯ: Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 Số: 145/2016/TT-BTC06/07/2021
THÔNG TƯ: Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10 Số: 126/2015/TT-BTC20/08/2015
THÔNG TƯ Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07 Số: 28/2015/TT-BTC06/07/2021
THÔNG TƯ: Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04 Số: 158/2014/TT-BTC27/10/2014
Nghị định của Chính phủ về Thẩm Định giá Nghị định số 101/2005/NĐ-CP03/08/2005
THÔNG TƯ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá 38/2014/TT-BTC28/04/2014
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Số: 109/2013/NĐ-CP24/09/2013
Luật Giá 2012 11/2012/QH1320/06/2012
Luật Đất đai 2013 Số: 45/2013/QH1329/11/2013
Luật Đầu tư 2020 Số: 61/2020/QH1417/06/2020
Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH1324/11/2015
Luật Doanh nghiệp 2020 Luật số 59/2020/QH1417/06/2020
Thông tư: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá Số: 38/2014-TT-BTC06/05/2014