Bộ Tài chính ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá của Công ty TNHH Định giá Đấu Giá CIMEICO

BỘ TÀI CHÍNH

______

Số: 484/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 032/TĐG cấp ngày 14/9/2015 đối với Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO kể từ ngày ký Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Điều 2. Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) chậm nhất trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Hội thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

(đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn


(Văn phòng Hội TĐGVN )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: