QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:   150 /2021/QĐ-HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2021

 

 

 
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

----------------------

BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

               - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ-BNV ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

               - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.              

               - Căn cứ Quyết định số 163/2019/QĐ-HTĐGVN ngày 18/9/2019 của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.

               - Căn cứ Quyết định số 164/2019/QĐ-HTĐGVN ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam về việc thành lập Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam;

                Theo đề nghị của Trưởng Ban Pháp chế:

 

QUYẾT ĐỊNH

 

         Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Tuấn làm Phó Ban Pháp chế thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 2: Ông Trần Quốc Tuấn được hưởng chế độ phụ cấp lãnh đạo theo quy định của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

        Điều 4: Ông Trần Quốc Tuấn, Tổng Thư ký, Ban Pháp chế, Chánh Văn phòng và Trưởng Ban pháp chế Hội Thẩm định giá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

          

          Nơi nhận :

          - Như Điều 4

          - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính)

          - Các thành viên Ban Chấp hành Hội

          - Đăng Website

          - Lưu VP

           

 

 

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: