Thông báo kế hoạch hoạt động tháng 9/2021 của Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

____________________

 

Số: 142/2021/TB-HTĐGVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

                                                                            Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2021

của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

       Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018-2022), và căn cứ Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội lần thứ IV về phương hướng nhiệm vụ của Hội năm 2021 - Nhiệm kỳ III (2018-2022)

       Thường trực Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo đến toàn thể hội viên thuộc Hội kế hoạch hoạt động của Hội tháng 9 năm 2021 như sau:

        1. Trả lời Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam về việc xin ý kiến về kết quả thẩm định giá.

        2. Chuẩn bị các công việc để Tạp chí Điện tử “Nhịp sống Thị trường” đi vào hoạt động.

        3. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

        4. Công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá:        

                4.1. Tiếp tục theo dõi và quản lý lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K118 học theo hình thức học Online. (từ 18/7/2021- 4/9/2021)

                4.2. Tiếp tục theo dõi và quản lý 02 lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá K121, K122 (từ ngày 10/8/2021 -18/9/2021) học theo hình thức học Online, khóa học dành riêng cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

                4.3. Khai giảng lớp cập nhật kiến thức về thẩm định giá CNKT04 (từ ngày 10/9/2021-12/9/2021).

        5. Phối hợp với Hội Cấp thoát nước Việt Nam hội thảo quốc tế (online) về cổ phần hóa các doanh nghiệp cấp nước, định hướng tương lai.

        6. Giải quyết các công việc thường xuyên.

              Ban Chấp hành Hội thông báo để các hội viên của Hội hưởng ứng, tham gia triển khai thực hiện.

 

 

-Nơi nhận                                                                                           

+ Hội viên (email)

+ Đăng Website.

+ Các thành viên BCH.

+ Văn phòng đôn đốc thực hiện                                                                                            

+ Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

                                                                                     

                                                                                                            

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan