Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ____________________

 

Số: 128/CV-HTĐGVN

T/y: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung các TCTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

Theo thông tin Hội Thẩm định giá Việt Nam có được: Thời gian gần đây cơ quan pháp luật đã thông báo công khai một số trường hợp thẩm định viên về giá của một số doanh nghiệp thẩm định giá có những sai phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá, gây ra những hệ quả pháp lý rất đáng tiếc.

Để xảy ra các tình trạng sai phạm nêu trên có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan đưa lại cần phải có những giải pháp chấn chỉnh phù hợp ngăn ngừa những rủi ro tiếp diễn;

Hội Thẩm định giá Việt Nam kiến nghị: Bên cạnh việc cơ quan quản lý yêu cầu các thẩm định viên, các doanh nghiệp thẩm định giá tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về thẩm định giá; tăng cường kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng hoạt động thẩm định giá… thì cũng cần thiết phải tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về thẩm định giá, nhất là các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; sửa đổi, bổ sung những quy định có những bất cập không còn phù hợp với thực tiễn vừa qua đã chỉ ra như việc thẩm định giá các thiết bị y tế, các hàng hoá, dịch vụ mua sắm tài sản Nhà nước… Hội đề nghị: Trước mắt nên tập trung vào các Tiêu chuẩn TĐGVN số 5: Quy trình TĐG, số 6: Báo cáo thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá, số 8: Cách tiếp cận từ thị trường, số 9: Cách tiếp cận từ chi phí, số 10: Cách tiếp cận từ thu nhập. Các nội dung và các tiêu chuẩn khác sẽ thực hiện vào lộ trình tiếp theo.

Kính mong Quý Bộ quan tâm.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên BCH

- Các doanh nghiệp hội viên

- Đăng Website

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 Nguyễn Tiến Thoả

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan