Trách nhiệm trong việc kiểm kê, phân loại tài sản khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

Số:  91 /2021/CV/HTĐGVN

V/v: Trách nhiệm trong việc kiểm kê, phân loại tài sản khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

        

Kính gửi:

Công ty Cổ phần tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (Hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam)

 

 

         Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 168/2021/SACC ngày 17/6/2021 của Công ty hỏi về việc: “Khi thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty Cổ phần (Nghị định số 59/2011/NĐ-CP); Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần thì trách nhiệm trong việc kiểm kê, phân loại tài sản thuộc về doanh nghiệp cổ phần hóa hay là tổ chức tư vấn định giá” ?

         Sau khi nghiên cứu các quy định của các văn bản pháp luật nói trên, Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

         Trong khoảng thời gian các văn bản pháp luật nói trên đang có hiệu lực thi hành thì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp và các doanh nghiệp thẩm định giá được thuê cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cổ phần hóa phải tuân thủ các các quy định đó. Các quy định đó đã xác định rõ công việc kiểm kê, phân loại tài sản của doanh nghiệp để xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa, Tổ giúp việc Ban Cổ phần hóa và Ban chỉ đạo cổ phần hóa; Cụ thể.

         1. Về trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa và Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp:

         Khi quy định về việc xử lý tài chính để cổ phần hóa doanh nghiệp
(bao gồm cả việc kiểm kê, phân loại tài sản) Chính phủ đã quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa và tổ chức tư vấn định giá tại Khoản 1, Điều 13, Chương II; Khoản 4, Điều 22, mục I, Chương III – Nghị định số 59/2011/NĐ-CP là: “Khi nhận được quyết định cổ phần hóa của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản, các nguồn vốn và quỹ doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp” và “Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến doanh nghiệp để tổ chức tư vấn đánh giá sử dụng trong quá trình định giá... Tổ chức tư vấn định giá chịu trách nhiệm về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp”.

         Hướng dẫn nội dung trên Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính đã quy định tại các Điểm c, d, Khoản 4, Điều 12, Chương III như sau:

         Để xác định giá trị doanh nghiệp, Giám đốc doanh nghiệp cổ phần hóa phải ký hợp đồng với Tổ chức tư vấn định giá. Hợp đồng tư vấn định giá đã xác định trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa và Tổ chức tư vấn định giá là:

         “ c) Trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa: Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc có liên quan đến việc định giá như kiểm kê, phân loại tài sản, xử lý tài chính, lập phương án sản xuất kinh doanh, cung cấp tài liệu có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các tài liệu đã cung cấp”.

         d) Trách nhiệm của Tổ chức tư vấn định giá:Tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm lựa chọn các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp thích hợp định giá, thực hiện đúng các quy định xác định giá trị doanh nghiệp; giải thích rõ các trường hợp giá trị tài sản xác định lại thấp hơn giá trị tài sản ghi trên sổ kế toán và giải trình các vấn đề khác liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoàn thành đúng thời hạn theo hợp đồng đã ký, chịu trách nhiệm về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp”.

         Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần thay thế Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính như sau:

         - Tại khoản 4, Điều 3, Mục1, Chương II quy định một số nguyên tắc khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp trong đó có nguyên tắc: “Trước khi thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện kiểm kê, xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp...

         - Tại Khoản 1, Điều 4, Mục 1, Chương II quy định về kiểm kê, phân loại tài sản: “khi nhận được quyết định cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản, các nguồn vốn và quỹ doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Tổ giúp việc cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần phối hợp với Tổ tư vấn (nếu có) thực hiện kiểm kê, phân loại tài sản”.

         - Tại Điểm c, Khoản 4, Điều 12, Mục 1, Chương III các quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp cổ phần hóa và Tổ chức tư vấn định giá trong việc ký kết thực hiện hợp đồng tư vấn định giá vẫn giữ nguyên như nội dung của các Điểm c,d, Khoản 4, Điều 12, Chương III của Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

         2. Về trách nhiệm của Tổ giúp việc, Ban chỉ đạo Cổ phần hóa và doanh nghiệp cổ phần hóa:

         Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2011/NĐ-CP quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp (tại Khoản 7, Điều 1 về bổ sung Điểm a, Khoản 4, Điều 49 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP) như sau: “Chủ động thực hiện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu pháp lý về tài sản của doanh nghiệp (bao gồm cả nhà cửa, đất đai) phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa; kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ tại thời điểm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật”.

         Phụ lục hướng dẫn “Quy trình chuyển 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần” (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP) Quy định tại Điểm a, Khoản 3, Bước 1: “Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa phối hợp với tổ chức tư vấn (nếu có) tiến hành kiểm kê, phân loại tài sản và quyết toán tài chính, quyết toán thuế, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý những vấn đề tài chính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp”. Tại Khoản 4, Bước 1 Phụ lục nêu trên cũng quy định: “Ban chỉ đạo thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố giá trị doanh nghiệp”.

         3. Trách nhiệm của “Tổ chức tư vấn”:

         Trong các văn bản pháp luật trên có quy định doanh nghiệp cổ phần hóa, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa ... phối hợp với Tổ chức tư vấn (nếu có) trong việc kiểm kê, phân loại tài sản...

         Khái niệm Tổ chức tư vấn được quy định tại Điều 12: “Tư vấn cổ phần hóa” của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP bao gồm:

         “1. Doanh nghiệp cổ phần hóa được thuê tổ chức tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa và bán cổ phiếu lần đầu.  

         2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

         3. Chi phí thuê tư vấn cổ phần hóa được tính vào chi phí cổ phần hóa”

         Trong các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đã hướng dẫn kỹ về “tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp” tuy chưa thấy có hướng dẫn cụ thể về “Tư vấn cổ phần hóa” nói chung trong các Thông tư trên (trong đó có tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa và bán cổ phiếu lần đầu) như quy định tại Điều 12, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; Nhưng Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng: Nếu Công ty chỉ ký hợp đồng với doanh nghiệp cổ phần hóa về công việc tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp thì Công ty phải tuân thủ và thực hiện đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổ chức định giá như phân tích ở Mục 1 nêu trên. Ngược lại, nếu Công ty được thuê và ký hợp đồng “trọn gói” thực hiện tất cả các công việc liên quan đến “Tư vấn cổ phần hóa” bao gồm cả tư vấn định giá và tư vấn các công việc khác phục vụ cổ phần hóa thì Công ty phải chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả tư vấn nói chung.

         Trên đây là những nội dung Hội Thẩm định giá Việt Nam trao đổi với Công ty, giúp Công ty có thêm cơ sở để thực hiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá tuân thủ các quy định của pháp luật.

 Nơi nhận:

- Như trên

- Cục Quản lý giá (BTC)

- Các thành viên BCH Hội và các doanh nghiệp hội viên.

- Các Ban thuộc Hội: Ban Pháp chế, Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học TĐG, Ban Kiểm tra

- Đăng website.

- Lưu VP

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: