Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học TĐG - Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

BAN NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC THẨM ĐỊNH GIÁ

_________________

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 26  tháng 2  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

của Ban Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học Thẩm định giá

thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

          Căn cứ chương trình hoạt động chung năm 2021 của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam;

          Căn cứ ý kiến gợi ý của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động của Ban năm 2020 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 do Ban tổ chức tháng 1/2021.

          Ban Nghiên cứu và chuyển giao khoa học thẩm định giá đề ra kế hoạch hoạt động của Ban năm 2021 như sau:

          1. Công tác nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành Hội để Ban Chấp hành Hội góp ý, đề xuất kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện môi trường pháp lý; tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động định giá và thẩm định giá; Cụ thể:

          - Nghiên cứu, tập hợp ý kiến của các hội viên về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá hiện nay (Đề nghị Ban Chấp hành có văn bản yêu cầu các hội viên có ý kiến gửi về Hội).

          - Nghiên cứu, tham mưu (hoặc tổ chức Tọa đàm, Hội thảo) góp ý sửa đổi bổ sung các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam hiện hành. Trước mắt tập trung vào việc góp ý sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn Thẩm định giá giá trị doanh nghiệp.

          - Nghiên cứu góp ý sửa đổi bổ sung các phương pháp định giá đất hiện nay của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai.

          - Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khác do Ban Chấp hành và Chủ tịch Hội giao.

          2. Nghiên cứu, góp ý theo yêu cầu của Ban Chấp hành và Chủ tịch Hội để giải đáp kịp thời các vướng mắc về nghiệp vụ thẩm định giá của các ngành, các chủ tài sản và của các doanh nghiệp thẩm định giá. Đồng thời trực tiếp trao đổi, tọa đàm với các hội viên cùng tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ khi có yêu cầu.

          3. Công tác đào tạo:

          - Phối hợp với Văn phòng Hội tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá, các lớp cập nhật kiến thức thẩm định giá hàng năm cho các thẩm định viên về giá tại TP Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Hội và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội.

          - Đề xuất việc tổ chức tọa đàm, hội thảo để chuyển giao khoa học thẩm định giá với các kết quả nghiên cứu của Ban.

          Trên đây là kế hoạch hoạt động của Ban năm 2021 đã được Chủ tịch Hội thông qua, đề nghị các thành viên của Ban nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác của Hội năm 2021 chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Ngành.

         

 

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH (B/c)

- Các thành viên của Ban Nghiên cứu

- Văn phòng Hội (để theo dõi thực hiện b/c Chủ tịch)

- Các hội viên tổ chức

- Đăng Website và các phương tiện khác

- Lưu VP Hội, Ban Nghiên cứu.

TM. BAN NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC THẨM ĐỊNH GIÁ

TRƯỞNG BAN

 

 

 (đã ký)

 

Ths. Nguyễn Thế Phượng

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: