Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Pháp chế - Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

BAN PHÁP CHẾ

_________________

 

 

 

 

 

 

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

của Ban Pháp chế - Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

          Căn cứ chương trình hoạt động chung năm 2021 của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam;

          Căn cứ ý kiến gợi ý của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam tại buổi làm việc với Ban trong tháng 1/2021;

          Ban Pháp chế đề ra kế hoạch hoạt động của Ban năm 2021 như sau:

          I. Công tác theo dõi tuân thủ pháp luật và xây dựng góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Ngành Thẩm định giá tại Việt Nam.

          1. Phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu, giúp Ban Chấp hành Hội kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp thẩm định giá.

          2. Phối hợp các bộ phận liên quan giúp Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến.

          3. Phối hợp với thành viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam phổ biến, giáo dục pháp luật về thẩm định giá tại Việt Nam cho các hội viên.

          4. Phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thẩm định giá; Tổng hợp những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá để kiến nghị các giải pháp khắc phục.

          5. Phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Ban Chấp hành Hội đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam.

          II. Công tác xây dựng, tuân thủ Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam

          1. Phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Ban Chấp hành Hội trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội.

          2. Phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Ban Chấp hành Hội trong việc xây dựng và ban hành nội quy, quy chế của Hội nhằm mục đích thi hành các điều khoản trong Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          3. Phối hợp với thành viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam phổ biến về Điều lệ, nội quy, quy chế của Hội Thẩm định giá Việt Nam cho các hội viên.

          4. Theo dõi, phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nội quy, quy chế của Hội.

          III. Công tác hỗ trợ hội viên và phát triển Ngành nghề thẩm định giá tại Việt Nam

          1. Phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Ban Chấp hành Hội có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của Hội soạn thảo trước khi trình Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội.

          2. Tham gia tham mưu, tư vấn trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng giữa Hội Thẩm định giá Việt Nam và các cá nhân, tổ chức khác.

          3. Tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam hoặc các thành viên của Hội.

          4. Phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Ban Chấp hành Hội đánh giá rủi ro môi trường hành nghề thẩm định giá dựa trên góp ý của hội viên.

          5. Phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Ban Chấp hành Hội có ý kiến tham vấn về mặt pháp lý đối với các quyết định về tổ chức, quản lý và hoạt động hành nghề thẩm định giá của các hội viên.

          6. Phối hợp với bộ phận liên quan giúp Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội Thẩm định giá Việt Nam và các thành viên của Hội.

          7. Phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn hoặc tham mưu cho Ban Chấp hành Hội trong việc thuê luật sư tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội Thẩm định giá Việt Nam hoặc của các thành viên Hội nếu có phát sinh tranh chấp.

          8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chấp hành Hội, Chủ tịch Hội giao.

          Trên đây là kế hoạch hoạt động của Ban năm 2021 đã được Chủ tịch Hội thông qua, đề nghị các thành viên của Ban Pháp chế nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác của Hội năm 2021 chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Ngành.

         

 

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH (B/c)

- Các thành viên của Ban Pháp chế

- Văn phòng Hội (để theo dõi thực hiện b/c Chủ tịch)

- Các hội viên tổ chức

- Đăng Website và các phương tiện khác

- Lưu VP Hội, Ban Pháp chế.

TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

Ts.Nguyễn Văn Thọ

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: