Thông báo lịch học cập nhật kiến thức cho thẩm định viên về giá năm 2020

 

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Số: 63 /2020/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

            

     Hà Nội, ngày 14  tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM 2020

V/v: Hợp nhất các thông báo đã phát hành số 42/2020/TB –HTĐG ngày 11/3/2020;Thông báo số 50/2020/TB – HTĐG ngày 16/4/2020; Thông báo số 52/2020/TB – HTĐG ngày 23/4/2020 của Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam.

 

 

         Căn cứ Công văn số 2604/BTC-QLG ngày 10/3/2020 của Bộ Tài chính về cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2020 và cấp giấy chứng nhận hoàn thành cập nhật kiến thức cho các thẩm định viên về giá để đủ điều kiện xét cấp phép hành nghề năm 2021.

Thông báo hợp nhất về kế hoạch mở lớp cập nhật kiến thức năm 2020 bao gồm những nội dung như sau:

1. Nội dung: Nội dung cập nhật kiến thức năm 2020 theo yêu cầu của Bộ Tài chính gồm 04 chuyên đề sau :

Ø Chuyên đề 1: “Cập nhật các quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động thẩm định giá và hướng dẫn một số nội dung về lưu trữ hồ sơ thẩm định giá và chấm điểm đánh giá chất lượng dịch vụ  thẩm định giá”

            Thời lượng : 08 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 2 : “Đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá và vận dụng trong các tình huống thực tế ”

        Thời lượng: 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 3: “Thu thập và phân tích thông tin trong thẩm định giá tài sản ở Việt Nam” 

         Thời lượng : 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)

Ø Chuyên đề 4 : “Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2019, Tiêu chuẩn thẩm định giá ASEAN và một số kinh nghiệm quốc tế về thẩm định giá”

         Thời lượng: 04 giờ (bao gồm cả thời gian thảo luận)

2. Địa điểm:

a.Tại Hà Nội:

         - Địa điểm: Hội trường tầng 3, Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

         - Học phí: 2.000.000 đ/hv

b.Tại TP. Hồ Chí Minh:

         - Địa điểm: P405 B tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan Thường trực phía Nam, Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. Hồ Chí Minh.( Nếu có sự thay đổi về địa điểm Văn phòng Hội sẽ báo sớm cho Học viên được biết trước 02 tuần làm việc )

            - Học phí: 2.500.000 đ/hv

c. Tại Đà Nẵng:

         - Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà Công ty TNHH Kiểm toán và TĐG AFA, số 142 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

         - Học phí: 3.000.000 đ/hv.

3.Thời gian học:

STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2020.01

Từ 22/05/20 - 24/05/20

TP. Hồ chí Minh

2

CN2020.02

Từ 28/05/20 - 30/05/20

TP. Hà Nội

3

CN2020.03

Từ 20/06/20 - 22/06/20

TP. Hà Nội

4

CN2020.04

Từ 26/06/20 – 28/06/20

TP. Đà Nẵng

5

CN2020.05

Từ 10/07/20 - 12/07/20

TP. Hồ Chí Minh

6

CN2020.06

Từ 18/07/20 - 20/07/20

TP. Hà Nội

7

CN2020.07

Từ 15/08/20 - 17/08/20

TP. Hà Nội

8

CN2020.08

Từ 11/09/20 - 13/09/20

TP. Hồ Chí Minh

9

CN2020.09

Từ 25/9/20 - 27/9/20

TP. Hà Nội

10

CN2020.10

Từ 9/10/20 - 11/10/20

TP. Hà Nội

11

CN2020.11

Từ 14/11/20 - 16/11/2020

TP. Hà Nội

         + Ngày đầu tiên của từng lớp học: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

         + Các ngày tiếp theo: Buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 12h; chiều từ 13h30 đến 17h30.

4. Chế độ giảm học phí được thực hiện như mức giảm hàng năm được cộng thêm mức giảm 5% để chia sẻ khó khăn do tác động của dịch Covid 19 cho một trong các trường hợp sau:

 Mức giảm học phí được tính theo tỷ lệ % trên tổng mức học phí nộp cho một khóa học như sau:

4.1 Chế độ giảm học phí tối đa với các thành viên Ban Chấp hành .

a. Chế độ giảm học phí tối đa với các thành viên BCH Hội khóa III đương nhiệm   là : 37%

         Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 30%

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

b.Chế độ giảm học phí tối đa với các nguyên thành viên BCH Hội khóa I,II là : 17%

Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 10%

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

4.2 Chế độ giảm học phí  tối đa với Hội viên và là học viên đã tham gia các năm trước :

a. Nhóm từ 5- 10 học viên mức giảm tối đa là 14%

         Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 7%

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

b. Nhóm học viên từ trên 10 học viên mức giảm tối đa  là : 17%

Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 10%

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

c. Mức học phí giảm  tối đa cho 01 cá nhân Hội viên và là học viên đã tham gia khóa đào tạo của Hội: 13%

Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 6 %

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

4.3 Chế độ giảm học phí tối đa đối với học viên trước đây đã tham gia các khóa đào tạo của Hội nhưng  chưa phải là Hội viên của Hội :

a. Nhóm từ 5- 10 học viên mức giảm  tối đa là: 13%

         Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 6%

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

b. Nhóm từ trên 10 học viên mức giảm tối đa là: 16%

         Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 9%

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

 c. Mức học phí giảm tối đa cho 01 cá nhân học viên đã tham gia khóa đào tạo của Hội các năm trước đây, chưa phải là Hội viên : 12%

Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 5 %

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

4.4 Chế độ giảm học phí tối đa đối với cá nhân học viên mới tham gia khoa học của Hội nhưng chưa phải là Hội viên ( không thuộc một trong các diện miễn giảm như trên )

a. Nhóm từ 5- 10 học viên mức giảm tối đa là: 12%

         Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 5%

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

b. Nhóm từ trên 10 học viên mức giảm tối đa là: 15%

         Trong đó :

         - Mức giảm học phí như nhiều năm qua là : 8%

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

 c. Mức học phí giảm tối đa cho 01 cá nhân học viên mới  mức giảm là : 7%

Trong đó :

         - Mức giảm do đóng học phí sớm trước ngày khai giảng là : 2%

         - Mức giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 là : 5%

5. Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục, giải đáp các thắc mắc:

    - Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam:

 Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

         Điện thoại:    - Đ/c Tươi: 024.36410056 / 0987.079.468

          - Đ/c Huệ: 0989.288.345;

         - Đ/c Tài: 0982.286.768;

         - Đ/c Thu :0985.710.462

      Fax: 024.3641.0329 Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn

- Tài khoản:

         Tên tài khoản:Hội Thẩm định giá Việt Nam

         Số TK: 1300 201 212 494

         Tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Thăng Long

         Kính mong Quý Học viên đăng ký học và chuyển học phí sớm cho Hội để Hội bố trí lớp học cho phù hợp.

            Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân quan tâm đến lớp học của Hội.

Nơi nhận:

 - Đăng Website

 - Thông báo đến các doanh nghiệp TĐG,Các TĐV về giá qua email, link, điện thoại, Fax…

 - Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

( Đã ký )

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )

Form Dang ky hoc CNKT 2020


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: