Lịch khai giảng Lớp nghiệp vụ Thẩm định giá K4 - TP Hồ Chí Minh ngày 23/5/2020

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số:   54 /2020/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 4  năm 2020

  

 

THÔNG BÁO

Về việc: Lùi lịch khai giảng lớp nghiệp vụ thẩm định giá của Hội Thẩm định giá Việt Nam - Khóa 4 (dự kiến khai giảng 14/3/2020) tại TP Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 hoặc có Thông báo tạm hoãn nay chuyển sang khai giảng ngày 23/5/2020.

 

          - Căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19 gần đây theo Thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

          - Để bảo vệ sức khỏe cho tất cả các học viên đăng ký theo học lớp thẩm định giá của Hội Thẩm định giá Việt Nam khóa 4 tại TP Hồ Chí Minh và cùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam quyết định: Lớp học của Hội Thẩm định giá Việt Nam Khóa 4 tại TP Hồ Chí Minh sau khi có thông báo lùi khai giảng ngày 14/3/2020 nay chuyển sang khai giảng vào ngày 23/5/2020.

          Đây là trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh và để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học viên, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng và để chiến thắng dịch bệnh. Chủ tịch Hội rất mong học viên thông cảm và chia sẻ.

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo tới toàn thể các học viên được biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan