Thông báo tạm hoãn khai giảng lớp nghiệp vụ thẩm định giá khóa 103 tại Hà Nội (dự kiến khai giảng 8/4/2020)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_________________

 

Số: 44/2020/TB/HTĐGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3  năm 2020

 


THÔNG BÁO

Về việc: Tạm hoãn khai giảng lớp nghiệp vụ thẩm định giá của Hội Thẩm định giá Việt Nam - Khóa 103 tại Hà Nội do dịch bệnh Covid-19

 

          - Căn cứ diễn biến dịch bệnh Covid-19 gần đây theo Thông báo của cơ quan có thẩm quyền;

          - Để bảo vệ sức khỏe cho tất cả các học viên đăng ký theo học lớp thẩm định giá của Hội Thẩm định giá Việt Nam khóa 103 tại TP Hà Nội và cùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam quyết định: Lớp học của Hội Thẩm định giá Việt Nam Khóa 103 tại Hà Nội tạm hoãn khai giảng ngày 8/4/2020. Thời gian học lại cụ thể, Hội Thẩm định giá Việt Nam căn cứ vào tình hình dịch bệnh được kiểm soát sẽ có thông báo chính thức đến từng học viên để nhập học.

          Đây là trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh và để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học viên, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng và để chiến thắng dịch bệnh. Chủ tịch Hội rất mong học viên thông cảm và chia sẻ.

          Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam thông báo tới toàn thể các học viên được biết.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Đăng Website

- Lưu VP Hội TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan