Thông báo đóng hội phí năm 2019

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***--------

Số:  120 TB - HTĐGVN

V/v: Thông báo đóng hội phí năm 2019 ( lần 3)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


                                                                 Hà nội,ngày 17 tháng 7  năm 2019

 

  Kính gửi : Đơn vị, cá nhân Hội viên thuộc Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

 

      Thực hiện Quyết nghị của Ban Chấp hành Hội về mức thu phí hội viên hàng năm.Vừa qua hầu hết các đơn vị, cá nhân hội viên đã thực hiện tốt các nghĩa vụ với Hội trong đó có các đơn vị thành viên và cá nhân hội viên. Ban Chấp hành Hội thẩm định giá Việt Nam hoan nghênh và biểu dương những đóng góp tích cực của các đơn vị thành viên cho các hoạt động của Hội, góp phần thúc đẩy các hoạt động của Hội ngày càng phát triển.          

      Tuy nhiên, đến nay đã là trung tuần tháng 7 năm 2019 Văn phòng Hội vẫn chưa nhận được tiền đóng hội phí của Quý Công ty. Vì vậy Ban Chấp hành Hội đề nghị Công ty  tích cực khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ đóng hội phí năm 2019 về văn phòng Hội theo mức đã thống nhất từ nhiều năm qua như sau:

      - Đơn vị thành viên là Công ty :10.000.000đ/1năm(Mười triệu đồng/1năm)

      - Đơn vị là các trung tâm : 5.000.000 ( Năm triệu đồng /1 năm)

      - Hội viên cá nhân : 300.000 (Ba trăm ngàn đồng /1 năm )

 

      Để Hội có điều kiện triển khai thực hiện kế hoạch công tác những tháng cuối năm và kết hợp với Hiệp hội Thẩm định giá bất động sản Nhật Bản tổ chức hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh (Dự kiến vào 24/9/2019), và các cuộc Hội thảo  khác.

      Ban Chấp hành Hội đề nghị các thành viên Ban chấp hành Hội phụ trách tại địa bàn khu vực như đã phân công đôn đốc,nhắc nhở các đơn vị trực thuộc hoàn thành sớm nghĩa vụ đóng hội phí về văn phòng Hội.

      Hội Thẩm định giá Việt Nam  mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Đơn vị và cá nhân hội viên.

      Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Văn phòng Hội :

 Phòng 101 tòa nhà Dự án - Số 4 ngõ I Hàng Chuối - Hai Bà Trưng-Hà Nội

      Tiền đóng hội phí của đơn vị xin gửi về:

      Đơn vị thụ hưởng: Hội Thẩm định giá Việt Nam

      Số tài khoản: 21110000536432 .

Tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

(Sau khi nhận được hội phí của các cá nhân, Đơn vị, Văn phòng Hội sẽ gửi lại phiếu thu để quyết toán)

        

Nơi nhận:

- Như trên

- Các thành viên BCH Hội

- Lưu VP Hội

- Đăng Website

 

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

 

 

                   Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan