QUYẾT ĐỊNH V/v kết nạp Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE là hội viên chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam

    HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

    ___________________

 

 

   Số:  209/QĐ/HTĐGVN

       

 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ___________________

 

 

 

                       Hà Nội, ngày 26 tháng 12  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kết nạp Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE là hội viên

chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

 

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

            - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

            - Căn cứ Điều lệ( sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ);

            - Xét hồ sơ xin gia nhập Hội của Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE

            - Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam,

 

                              QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Kết nạp Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE (do Ông Đặng Xuân Minh làm Tổng giám đốc, CTHĐQT ) là hội viên chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

            Điều 2: Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE có các quyền và các nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam

      Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam và Công ty CP Thẩm định giá BTCVALUE chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

              - Như trên  

              - Lưu VP Hội  TĐGVN

              - Đăng trên Website của Hội

 

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan