CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2018-2022)

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH

HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2018-2022)

-----------------------------------------

Nhiệm kỳ III, Hội Thẩm định giá Việt Nam tiếp tục tổ chức hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội và các quy định của Luật Giá trong bối cảnh có những thuận lợi là: nhu cầu về TĐG tài sản sẽ có những bước khởi sắc hơn, do tác động từ việc nền kinh tế sẽ phải khai thác, phát huy và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đạt các mục tiêu kinh tế - xã hội mà kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tới Đảng, Quốc hội đã đề ra. Môi trường pháp lý về thẩm định giá sẽ tiếp tục được sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh tạo thuận lợi cho hoạt động TĐG. Quản lý Nhà nước về TĐG sẽ có hiệu quả hơn trước trên cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng TĐG, giúp cho hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG tốt hơn, hạn chế rủi ro… Tuy nhiên, hoạt động TĐG trong nhiệm kỳ tới cũng gặp những khó khăn nhất định chưa thể xử lý ngay một lúc, đòi hỏi phải có thời gian và cách xử lý đồng bộ, đặc biệt là thực trạng “phát triển nóng” – tức là tốc độ tăng trưởng nhanh về thẩm định viên, về doanh nghiệp TĐG, trong đó có khá nhiều doanh nghiệp rất nhỏ - đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý, thực hiện các chương trình nâng cao năng lực TĐG, kiểm soát tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong việc cung ứng dịch vụ TĐG… tiềm ẩn nguy cơ đẩy thị trường thẩm định giá hoạt động thiếu minh bạch, kém chuyên nghiệp, giảm lòng tin của khách hàng. Mặt khác, một số quy định của các Bộ, Ngành ở một số lĩnh vực TĐG tài sản cụ thể đang tồn tại sự không đồng nhất giữa các cơ quan có thẩm quyền đã gây ra những khó khăn nhất định đối với việc thực hiện nghiệp vụ TĐG và trách nhiệm giải trình với cơ quan có thẩm quyền và khách hàng thẩm định giá.

Trong bối cảnh trên, BCH Hội TĐGVN xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ III như sau:

A. Phương hướng chung

Tập hợp, liên kết các hội viên thực hiện “đoàn kết, hợp tác, đảm bảo chất lượng và tiện ích dịch vụ; nâng cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tin cậy của khách hàng để xây dựng Hội tiếp tục phát triển trên cơ sở không ngừng phát huy nội lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ; năng lực TĐG; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về TĐG; cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và tăng trưởng bền vững đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

B. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể

·     Thứ nhất: Tiếp tục chủ động tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về TĐG trên cơ sở liên kết chặt chẽ giữa BCH với các hội viên để động viên, đôn đốc các hội viên thực hiện tốt việc tham gia, góp ý, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động TĐG theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Chủ động rà soát, phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về TĐG với cơ quan quản lý Nhà nước để được tháo gỡ; trọng tâm là Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về TĐG; Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG; những vướng mắc phát sinh của các Tiêu chuẩn TĐGVN và các quy định của các Bộ, Ngành liên quan đến TĐG; Các nội dung liên quan đến kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG về chất lượng dịch vụ TĐG, giá dịch vụ TĐG, các điều kiện thành lập doanh nghiệp và kinh doanh của doanh nghiệp TĐG…

·        Thứ hai: Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG, nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo khoa học nghiệp vụ TĐG với nhiệm vụ cụ thể là: Tổ chức ít nhất hàng năm khoảng 5-6 khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG cho các đối tượng có nhu cầu tự nguyện theo học, 3 lớp cập nhật kiến thức về TĐG, 1 lớp ôn thi kiến thức thi Thẻ Thẩm định viên về giá, 1 cuộc hội thảo khoa học liên quan đến nghiệp vụ TĐG hoặc những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động TĐG. Xây dựng một số nội dung nghiên cứu trực tiếp giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra để tập hợp trí tuệ của toàn Hội kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết…

·        Thứ ba: Tập trung hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực TĐG bằng các hình thức thích hợp trọng tâm là các quy định của pháp luật về TĐG. Tiếp tục thực hiện cải cách, nâng cấp Website của Hội và các hội viên; mở rộng các hình thức, phạm vi kết nối qua mạng điện tử giữa Hội và các hội viên để cập nhật, truyền tải nhanh nhất các thông tin cần thiết cho các hội viên nhất là các quy định mới của pháp luật về TĐG, các kiến thức mới về TĐG; đồng thời tạo kênh quảng bá hoạt động của Hội và các hội viên, giới thiệu danh sách các doanh nghiệp là hội viên thuộc Hội đủ điều kiện hành nghề TĐG…

·     Thứ tư: Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của các doanh nghiệp TĐG là hội viên trong Hội phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu chất lượng TĐG qua kết quả kiểm tra, giám sát; đánh giá của Bộ Tài chính đạt từ 80 điểm trở lên. Không có hội viên nào để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về TĐG; Không để xảy ra những sai sót, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về kết quả TĐG.

Đoàn kết với các hội viên và các doanh nghiệp khác, cam kết không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá dịch vụ và chất lượng dịch vụ TĐG.

·     Thứ năm: Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức TĐG quốc tế về các hoạt động hội thảo khoa học, hội nghị thường niên…; phấn đấu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, thông tin, học tập kinh nghiệm.

Chú trọng triển khai các kế hoạch hợp tác với Hiệp hội Thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản về việc “chuyển giao” các kinh nghiệm định giá đất hàng loạt của Nhật Bản và những tư vấn về định giá đất ở Việt Nam thông qua các hình thức: Hội thảo, tổ chức khảo sát thực tế, trao đổi thông tin hai chiều…

·     Thứ sáu: Kiên trì xây dựng Hội phát triển trở thành “mái nhà chung” của nghề TĐG và là “cầu nối” hữu ích giữa các doanh nghiệp TĐG, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại.

Thực hiện củng cố tổ chức BCH ngay sau Đại hội; Đồng thời triển khai ngay các hoạt động theo nghị quyết của Đại hội thông qua việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế hoạt động. Mở rộng các hình thức liên kết với các hội viên; động viên, khuyến khích các hội viên thi đua hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh; chấp hành nghiêm túc pháp luật về TĐG; thực hiện đúng các nghĩa vụ và quyền lợi tham gia các hoạt động của Hội, tích cực thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hội viên trong việc phối hợp xây dựng hành lang pháp lý về TĐG, trong đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về TĐG, thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, nghĩa vụ hội phí xây dựng Hội… Kết nối chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Hội và của Luật Giá.

Phấn đấu mỗi năm kết nạp tối thiểu tăng thêm 10% hội viên là doanh nghiệp TĐG và 10% hội viên là cá nhân. Nghiên cứu, hình thành câu lạc bộ các giám đốc TĐG hội viên tại 3 khu vực: Bắc – Trung – Nam.

Thực hiện kiện toàn công tác thi đua khen thưởng sau khi Đại hội đã bầu được BCH mới.

C. Biện pháp tổ chức thực hiện

1. Căn cứ phương hướng hoạt động của cả nhiệm kỳ được Đại hội III thông qua; Hàng năm, BCH Hội có trách nhiệm xây dựng, cụ thể hóa phương hướng hoạt động, tổ chức triển khai trong toàn Hội.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài chính với trách nhiệm “Quản lý Nhà nước thực sự là bà đỡ có hiệu quả cho hoạt động của Hội”  phối, kết hợp chặt chẽ với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính để thực hiện có hiệu quả nhất các nhiệm vụ của hoạt động thẩm định giá.

3. Từng thành viên BCH căn cứ phương hướng hoạt động cả nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động từng năm xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện báo cáo Thường vụ Hội để điều phối chung.

4. Lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phương hướng hoạt động chung của Hội tại đơn vị mình.

5. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp hội viên để kịp thời chấn chỉnh những việc làm chưa đúng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

 

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ (b/c)

- Đăng Website

-BCH Hội TĐGVN

- Các hội viên của Hội TĐGVN

- Lưu VT.

T/M. BAN CHẤP HÀNH HỘI TĐGVN

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: