Số/Ký hiệuNgày ban hànhTên văn bản
63 /10/05/2018 Góp ý Dự thảo Luật Thuế tài sản
Thông11/01/2018 Thông tư số 122/2017/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Thẩm định giá trị doanh nghiệp
Thông01/11/2017 Thông báo số 819/TB-BTC ngày 23/10/2017 của Bộ Tài chính về tiếp nhận Đơn đề nghị cấp và cấp lại GCN đủ ĐK kinh doanh DV TĐG qua Trang thông tin dịch vụ công trực tuyến
79 /21/09/2017 Thuế giá trị gia tăng trong các phương pháp thẩm định giá
53 /230/06/2017 Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn TĐG số 12.
Số: 14/06/2017 Báo cáo Bộ Tài chính về những kiến nghị tại cuộc Hội thảo triển khai thực hiện Thông tư 323/2016/TT-BTC và Dự thảo Đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá.
số 4304/05/2017 Thông báo số 43/QLG-CSG&TĐG ngày 24/3/2017 của Cục Quản lý giá về việc triển khai thực hiện Thông tư số 323/2016/TT-BTC
Số:29/03/2017 Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản
Thông29/03/2017 Thông tư 323/2016/TT-BTC Quy định kiểm tra giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá
06/2023/02/2017 Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội III của Hội Thẩm định giá Việt Nam (2018 – 2022)
07 /222/02/2017 Mời tham dự chương trình học tập và khảo sát tại Australia và New Zealand tháng 4/2017
08 /222/02/2017 Đề xuất nội dung cập nhật kiến thức cho Thẩm định viên về giá năm 2017
1825415/02/2017 Công văn số 18254/BTC-QLG ngày 23/12/2016 của Cục Quản lý giá V/v thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá
4804/01/2017 Thông báo kết quả họp Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp tháng 11/2016
97/2030/12/2016 Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 204/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
1206/05/2014 Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
6806/12/2016 Thông báo Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam
1242529/09/2016 Công văn số 12425 /BTC-QLG ngày 7/9/2016 của Bộ Tài chính V/v xây dựng, thẩm định và ban hành giá dịch vụ quy định tại Luật phí và lệ phí
71/2014/09/2016 Góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC
70/2013/09/2016 Mời tham gia Chương trình học tập và khảo sát tại Australia và New Zealand tháng 11/2016 của VCCI