Biên bản bầu cử Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch của BCH Hội Thẩm định giá Việt Nam

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH HỘI TĐGVN

_____________________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ GNHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

BIÊN BẢN BẦU CỬ

 

BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

          Ngày 29/5/2018, Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022) đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội.

-         Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành là 15 đồng chí

          - Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành có mặt dự Hội nghị là 14 đồng chí (một đồng chí đi công tác nước ngoài)

          - Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Tiến Thỏa chủ tọa hội nghị.

          - Thư ký hội nghị là đồng chí: Tô Thị Tươi

          I. Bầu ban Thường vụ Hội:

          1. Hội nghị biểu quyết số lượng Ban Thường vụ là 5 đồng chí (theo quy định tại khoản 1, Điều 16, Điều lệ Hội TĐGVN: số lượng Ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành )

          2. Danh sách bầu Ban Thường vụ được thông qua gồm:

                   1. Ông Nguyễn Tiến Thỏa

                    2. Ông Tô Công Thành

                    3. Bà Dương Thị Mỹ Lạng

                    4. Ông Nguyễn Quang Hùng

                    5. Ông Nguyễn Văn Truyền

          3. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu do đồng chí Tô Thị Tươi làm tổ trưởng

          4. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu:

          - Số phiếu phát ra: 14

          - Số phiếu thu về: 14

          - Số phiếu hợp lệ: 14

          - Số phiếu không hợp lệ: 0

          - Số phiếu bầu cho từng đồng chí như sau:

 

STT

Họ và Tên

Số phiếu

Tỷ lệ % đạt

1

Đ/c Nguyễn Tiến Thỏa

14

100%

2

Đ/c Tô Công Thành

14

100%

3

Đ/c Nguyễn Quang Hùng

14

100%

4

Đ/c Dương Thị Mỹ Lạng

14

100%

5

Đ/c Nguyễn Văn Truyền

14

100%

           Căn cứ kết quả bầu cử như trên; theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam; Người đắc cử Ban Thường vụ phải đạt trên ½ số phiếu hợp lệ thì 05 đồng chí có tên trên đã trúng cử Ban Thường vụ Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          II. Bầu Chủ tịch

          - Danh sách bầu Chủ tịch được Hội nghị thông qua là: Đ/c Nguyễn Tiến Thỏa - Ủy viên Ban Thường vụ.

          - Hội nghị bỏ phiếu:

   + Số phiếu phát ra: 14

   + Số phiếu thu về: 14

   + Số phiếu hợp lệ: 14

   + Số phiếu không hợp lệ: 0

   + Số phiếu bầu cho Đ/c Nguyễn Tiến Thỏa 14 đạt 100%.

          - Đồng chí Nguyễn Tiến Thỏa trúng cử Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2022).

          II Bầu Phó Chủ tịch

          1. Về số lượng Phó Chủ tịch: Hội nghị thông qua số lượng Phó Chủ tịch là 4 đồng chí.

          2. Danh sách bầu được Hội nghị thông qua

          - Đồng chí Tô Công Thành: Ủy viên Ban Thường vụ

          - Đồng chí Dương Thị Mỹ Lạng: Ủy viên Ban Thường vụ

          - Đồng chí Nguyễn Quang Hùng: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra.

          - Đồng chí Nguyễn Văn Truyền: Ủy viên Ban Thường vụ

            3. Hội nghị bỏ phiếu

          + Số phiếu phát ra: 14

          + Số phiếu thu về: 14

          + Số phiếu hợp lệ: 14

          + Số phiếu không hợp lệ: 0

         - Số phiếu bầu cho từng đồng chí như sau:

STT

Họ và Tên

Số phiếu

Tỷ lệ % đạt

1

Đ/c Tô Công Thành

14

100%

2

Đ/c Dương Thị Mỹ Lạng

14

100%

3

Đ/c Nguyễn Quang Hùng

14

100%

4

Đ/c Nguyễn Văn Truyền

14

100%

         Theo quy định của Điều lệ Hội và kết quả bầu cử, các Đồng chí có tên trên trúng cử Phó Chủ tịch Hội.

         Biên bản này đã được Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất thông qua.

      

 

 

TM/TỔ KIỂM PHIẾU

TỔ TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

TÔ THỊ TƯƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: