Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2018

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2012-2017);

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2018-2022)

-----------------------------------------

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2012-2017)

            Kế thừa những thành quả đạt được của nhiệm kỳ I, Hội Thẩm định giá Việt Nam bước vào tổ chức thực hiện phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ II (2012-2017) trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn nhất định:

THUẬN LỢI:

Nhiệm kỳ II, đánh dấu một khoảng thời gian hoạt động thẩm định giá được đón nhận khá nhiều sự kiện có ý nghĩa lớn và mở ra nhiều thuận lợi cho hoạt động thẩm định giá và hoạt động của Hội Thẩm định giá Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn; đó là:

- Môi trường pháp lý cho hoạt động thẩm định giá được Nhà nước quan tâm xây dựng và ngày càng hoàn thiện, thể hiện rõ nhất là Quốc hội nâng tầm quản lý giá từ Pháp lệnh giá lên Luật Giá, đi liền đó là các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Giá, các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam cũng lần lượt được ban hành. Điều lệ mới của Hội cũng được Bộ Nội vụ phê duyệt thay thế cho Điều lệ trước đây.

- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam và đón nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đã tạo ra được khí thế mới, tinh thần phấn khởi mới và phong trào thi đua lan tỏa trong toàn Hội, nâng cao được tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Sự phối kết hợp giữa Hội và cơ quan quản lý Nhà nước về thẩm định giá ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Các hoạt động của Hội như: phối hợp xây dựng các văn bản pháp luật, đào tạo bồi dưỡng, hợp tác quốc tế, tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá…đều được Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành có liên quan từ Trung ương đến địa phương và các khách hàng có tài sản thẩm định giá quan tâm ủng hộ. Vị thế, uy tín của Hội và các doanh nghiệp thẩm định giá hội viên ngày càng được khẳng định, niềm tin của khách hàng với các Công ty hội viên tiếp tục được tăng cường.

KHÓ KHĂN:

Bên cạnh những thuận lợi trên, hoạt động của Hội vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định, cụ thể như:

- Hành lang pháp lý về thẩm định giá luôn được Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành liên quan quan tâm sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh nhưng vẫn tồn tại một số quy định của pháp luật về thẩm định giá chưa đồng nhất giữa các ngành, một số lĩnh vực, thậm chí có tình trạng mâu thuẫn, chia cắt đáng chú ý nhất là quy định về định giá đất, tư vấn giá đất của Bộ Tài nguyên Môi trường và Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam… đã gây ra những khó khăn nhất định đối với việc thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá và trách nhiệm giải trình với cơ quan có thẩm quyền và khách hàng thẩm định giá.

- Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí có những hành vi không đúng pháp luật về thẩm định giá diễn ra thường gay gắt giữa các doanh nghiệp thẩm định giá chưa được kiểm soát có hiệu quả, dẫn đến chất lượng dịch vụ không đảm bảo, ví dụ như giảm giá dịch vụ 50%-60% so với mức giá công bố; Doanh nghiệp này cạnh tranh với doanh nghiệp khác bằng cách chào giá dịch vụ thấp hơn nhiều, thậm chí bằng một nửa doanh nghiệp khác cùng tham gia cung ứng dịch vụ thẩm định giá cùng một loại tài sản cho cùng một khách hàng thẩm định giá; Chào giá dịch vụ thấp đi liền với việc thỏa thuận ngầm với khách hàng thẩm định giá về “chiết khấu” “hoa hồng”, cung ứng dịch vụ khác đi kèm không thu tiền, chấp nhận các điều kiện của khách hàng không phù hợp với quy định…

- Hội tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí, trong điều kiện hội phí của các hội viên đóng góp chỉ bảo đảm được 30% nhu cầu chi thường xuyên ở mức tiết kiệm (gồm: tiền lương, tiền thuê văn phòng, chi phí điện, nước, thông tin, chi phí văn phòng phẩm…). Mặt khác, các thành viên Ban Chấp hành thường là lãnh đạo các doanh nghiệp thẩm định giá kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động chung của Hội cũng có những hạn chế nhất định.

Tuy gặp phải những khó khăn như vậy, nhưng nhờ phát huy những thuận lợi, đoàn kết, bám sát phương hướng nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội II đề ra và được cụ thể hóa bằng phương hướng hoạt động từng năm, toàn hội đã phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong triển khai tổ chức hoạt động của mình, cụ thể:

·     Thứ nhất: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách về giá và thẩm định giá theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và của Bộ Tài chính.

Trong cả nhiệm kỳ, Hội đã có hàng trăm văn bản gửi một số Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành và chủ động trực tiếp làm việc với nhiều cơ quan có liên quan về giá và thẩm định giá. Các đề xuất, góp ý của Hội đều tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá, thẩm định giá, thông qua các kiến nghị tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động thẩm định giá; xử lý những mâu thuẫn, xung đột, thậm chí chia cắt trong hệ thống pháp luật có liên quan về giá và thẩm định giá với pháp luật về giá nhằm góp phần xây dựng được hệ thống pháp luật bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Giá và các Luật có liên quan. Ví dụ như: Kiến nghị một số Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xử lý mâu thuẫn giữa Luật Giá với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ về những nội dung: định giá, thẩm định giá, tổ chức thẩm định giá tài sản vô hình và những điều kiện phải có để cập nhật kiến thức đối với tổ chức thẩm định giá tài sản vô hình; hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý những mâu thuẫn về định giá đất và thẩm định giá đất giữa các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai với các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Kiến nghị với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sửa những nội dung về giá và thẩm định giá mà một số Luật quy định không đồng nhất với Luật Giá để bảo đảm thống nhất với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư theo chủ trương của Chính phủ, Quốc hội… Trên cơ sở đó, Hội đã tích cực tham mưu, đóng góp ý kiến với Bộ Tài chính xây dựng Luật Giá, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Giá, các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành, các Nghị định của Chính phủ về giá và thẩm định giá, các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; tham gia xây dựng và hoàn thiện Đề án nâng cao năng lực hoạt động thẩm định giá giai đoạn 2012-2020. Hội đã có sáng kiến xây dựng hai Đề án: “các Tiêu chí xếp hạng các doanh nghiệp thẩm định giá” và “Các giải pháp kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động thẩm định giá” để chuyển thành các kiến nghị Bộ Tài chính các giải pháp kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động thẩm định giá. Góp ý với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật ban hành văn bản pháp luật, Thông tư quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản do Bộ Tài chính soạn thảo… Góp ý với Bộ Tài nguyên và Môi trường về các Dự thảo Nghị định, Thông tư quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất. Góp ý với Bộ Khoa học và Công nghệ Dự thảo Thông tư Liên tịch: Hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách Nhà nước…

Nhìn chung các đề xuất, góp ý của Hội đều được các cơ quan quản lý Nhà nước có yêu cầu đóng góp ý kiến đánh giá cao do bảo đảm đúng thời gian, chất lượng tốt, có tính khả thi; các nội dung đề xuất góp ý đều được các cơ quan có nhu cầu góp ý nghiên cứu, tiếp thu đưa vào xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật, đặc biệt là những góp ý để xây dựng một hệ thống pháp luật về giá và thẩm định giá bảo đảm sự gắn kết, tính thống nhất với hệ thống các Luật có liên quan góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động thẩm định giá hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu của quản lý Nhà nước về giá, nhu cầu của xã hội, góp phần tích cực vào việc khẳng định uy tín của Hội, giảm thiểu được sự mâu thuẫn, chồng chéo trong hoạt động thực tiễn, tránh được sự lãng phí về tiền bạc của xã hội…

Ngoài việc hoàn thành tốt các công việc nêu trên, Hội còn tích cực phản ánh với cơ quan quản lý Nhà nước tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của thực tiễn hoạt động thẩm định giá mà các doanh nghiệp, thẩm định viên gặp phải để được tháo gỡ. Đồng thời Hội cũng đã chú trọng phới hợp với các doanh nghiệp thẩm định giá nghiên cứu, giải đáp các vướng mắc của các thẩm định viên, các doanh nghiệp thẩm định giá trong quá trình áp dụng các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam để thẩm định giá tài sản..

Tất cả những việc làm trên của Hội suy đến cùng là để giúp các doanh nghiệp, các thẩm định viên hoạt động trong môi trường pháp lý chặt chẽ, hoàn chỉnh, giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro trong quá trình tác nghiệp và cũng chính là để hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên hoạt động thẩm định giá đạt hiệu quả cao nhất.

·     Thứ hai: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tự nguyện tham gia học và cập nhật kiến thức về thẩm định giá cho các thẩm định viên về giá đạt kết quả cao thông qua việc: tổ chức được 129 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho khoảng 7000 học viên, 9 lớp ôn thi để thi lấy Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức cho khoảng gần 1000 người; Đồng thời, Hội cũng đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh hoàn thành khóa đào tạo cao học về thẩm định giá cho 42 học viên. Đáng chú ý là từ năm 2015 đến nay, khi Bộ Tài chính có chủ trương phải cập nhật kiến thức hàng năm cho các thẩm định viên về giá để Bộ Tài chính xem xét chấp thuận và thông báo các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá, Hội đã tổ chức được 32 khóa học cập nhật kiến thức cho 2.571 thẩm định viên về giá.

Trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là bồi dưỡng cập nhật kiến thức hàng năm cho các thẩm định viên về giá là hội viên của Hội và chưa phải là hội viên của Hội ở khu vực miền Trung do học viên ít, điều kiện đi lại tốn kém, xét về kinh tế để trang trải chi phí cho các lớp học khó khăn, nhưng Hội vẫn cố gắng tổ chức giúp các học viên có điều kiện theo học thuận lợi. Không những vậy, ở tất cả các lớp Hội tổ chức ở các khu vực khác, các học viên đến học tập đều được thụ hưởng chính sách giảm học phí theo các Tiêu chí nhất định và các điều kiện học tập tốt…Sau nhiều năm tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá đến nay, Hội Thẩm định giá Việt Nam về cơ bản là đều chấp hành đúng các quy định của Bộ Tài chính về: nội dung, thời gian đào tạo, chế độ báo cáo… đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của các học viên, các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Hội đã trở thành “thương hiệu” thu hút các học viên theo học.

Với kết quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về thẩm định giá như trên, Hội đã được Bộ Tài chính đánh giá đây là một trong những thành tích nổi bật của Hội; Dư luận xã hội đánh giá cao về chất lượng đào tạo và số lượng người được đào tạo do Hội đã cung cấp được gần 1000 thẩm định viên đủ điều kiện để Bộ Tài chính thông báo được hành nghề thẩm định giá hàng năm, trên 2000 người đang trực tiếp làm công tác thẩm định giá ở nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế như: các tổ chức tài chính, ngân hàng, kiểm toán, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

·     Thứ ba: Công tác nghiên cứu khoa học về giá, thẩm định giá và các vấn đề kinh tế vĩ mô để tham mưu, đề xuất ý kiến với cơ quan quản lý Nhà nước đạt thành tích vượt trội hơn nhiệm kỳ trước; cụ thể:

Hội đã tổ chức nghiên cứu, tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học và tham gia nhiều cuộc hội thảo khoa học do các Bộ, Ngành tổ chức, đóng góp các đề xuất kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước gấp nhiều lần 5 năm trước, như: Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học công nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… tập trung vào các vấn đề: điều hành kinh tế vĩ mô, tài chính, tiền tệ, thị trường, giá cả, chiến lược tài chính quốc gia, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; Chính sách giá đất đai, điện, xăng dầu; các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động thẩm định giá, nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm định giá; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá (Luật Giá và các luật có liên quan đến giá và thẩm định giá…). Đáng chú ý, Hội đã hoàn thành một Đề án lớn theo yêu cầu của Trưởng ban kinh tế Trung ương, một Đề án có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương của Đảng về việc tiến hành tổng kết cơ chế kinh tế thị trường ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những định hướng tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trình ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đó là Đề án: “Đánh giá 30 năm đổi mới cơ chế chính sách giá (trọng tâm là: Hệ thống giá hàng hóa dịch vụ; giá vốn (tỷ giá); giá cả sức lao động (tiền lương); giá đất đai; giá dịch vụ công) và kiến nghị những định hướng lớn về quản lý, điều tiết giá cho chặng đường tiếp theo, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đề án đã được Ban Kinh tế TW đánh giá khá tốt, gửi đến báo cáo một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước xem xét, một số cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chọn lọc nhiều nội dung đưa vào Đề án chung nêu trên.

·     Thứ tư: Công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, chủ trương quản lý và điều tiết giá của Nhà nước cùng với các quy định về thẩm định giá được Hội chủ động tích cực và thường xuyên triển khai, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước về giá thực hiện bằng nhiều hình thức với tần suất tăng gấp 3-4 lần thời kỳ trước trên các phương tiện thông tin đại chúng (như: Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam; Đài tiếng nói nhân dân TP HCM; Báo Nhân dân và các Báo, Tạp chí khác) được dư luận đồng tình, qua đó góp phần không nhỏ tạo ra sự đồng thuận trong xã hội với những quyết sách về điều tiết giá của Nhà nước. Tổ chức nâng cấp, cải cách trang tin điện tử của Hội và các hội viên theo hướng kết nối, truyền tải đa dạng, hài hòa các loại hình thông tin nhằm không chỉ truyền tải các thông tin cần thiết đến các hội viên về kinh tế, quản lý, điều hành giá, thẩm định giá mà còn quảng bá được hình ảnh, thương hiệu của các doanh nghiệp thẩm định giá hội viên thông báo các doanh nghiệp cá nhân thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá giúp các khách hàng có tài sản thẩm định giá biết được thực trạng hoạt động, năng lực của các doanh nghiệp thẩm định giá để có niềm tin khi lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá đáp ứng nhu cầu thẩm định giá tài sản của mình.

·     Thứ năm: Hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá của các doanh nghiệp hội viên phục vụ giao dịch, mua, bán, thế chấp, tính thuế, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa… đáp ứng nhu cầu của khách hàng có tài sản cần thẩm định giá có mức tăng trưởng hàng năm cao.

Tính từ năm 2012 đến nay, các doanh nghiệp thẩm định giá đã thẩm định hàng trăm ngàn tỷ đồng giá trị tài sản, tập trung vào tài sản mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước, bất động sản, máy móc thiết bị, xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước… Vì vậy, doanh thu, lợi nhuận dịch vụ của các doanh nghiệp thẩm định giá tăng từ 5%-10% /1 năm; Nộp nghĩa vụ ngân sách tăng gấp 2 lần thời kỳ trước; giảm chi cho khách hàng, tiết kiệm trong mua sắm tài sản từ 10%-15% so với giá trị tài sản không qua thẩm định giá, từ đó góp phần tích cực vào việc ngăn ngừa các tiêu cực tham nhũng, lãng phí, nhất là việc mua sắm tài sản, chi tiêu, đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước. Kết quả kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá đối với 158 doanh nghiệp (trong đó có các doanh nghiệp hội viên thuộc Hội) năm 2016, 2017 của Cục Quản lý giá cho thấy trong quá trình tổ chức hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp hội viên đều chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về thẩm định giá, chưa phát hiện đơn vị, cá nhân hội viên nào vi phạm và bị tố cáo vi phạm pháp luật về thẩm định giá và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động thẩm định giá. Nhiều doanh nghiệp hội viên của Hội được chấm điểm xếp hạng chất lượng cao, trong đó có 3 doanh nghiệp được đánh giá trên 90 điểm/100 điểm thuộc tốp đầu của các doanh nghiệp được kiểm tra đánh giá như: Công ty Cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam, Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ, Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng… Hầu hết các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực trong một số hoạt động vì cộng đồng như các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, vì người nghèo…

·     Thứ sáu: Lĩnh vực hợp tác quốc tế về thẩm định giá cũng được quan tâm duy trì và mở rộng.

Hội vẫn duy trì các quan hệ đối tác hợp tác, tham gia các Hiệp hội Hội thẩm định giá quốc tế mà Hội có quan hệ liên kết, hợp tác như: Ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế, Hiệp hội thẩm định giá ASEAN… Đáng chú ý là tháng 9/2016 Hội đã ký kết Biên bản hợp tác và duy trì quan hệ hợp tác từ đó đến nay giữa Hội Thẩm định giá Việt Nam và Hiệp hội thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản về một số lĩnh vực như đào tạo, chuyển giao kiến thức, thông tin… Trong nhiệm kỳ qua, Hội cũng đã tổ chức một số đoàn đi tham dự các cuộc họp, cuộc hội thảo ở một số nước về thẩm định giá; quan tâm thông báo các kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo của các tổ chức thẩm định giá quốc tế để các hội viên chủ động tham gia; đồng thời cử các hội viên đi dự họp, nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài về hoạt động của Hiệp hội và các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến thẩm định giá; Qua đó đã tranh thủ được sự hợp tác giúp đỡ của các Hiệp hội Thẩm định giá quốc tế để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hoặc hội thảo chuyên đề về thẩm định giá như dự họp hội nghị thường niên Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế IVSC, Hội nghị AVA 18 tại Singapor, AVA 19 tại Campuchia, Hội nghị WAVO tại Trung Quốc, Hồng Kông, Hội nghị Thẩm định giá Bất động sản Thái bình dương tại Kyoto – Nhật Bản.

·     Thứ bẩy: Công tác xây dựng và phát triển Hội tiếp tục từng bước được củng cố.

- Về công tác chung: Hội tiếp tục giữ được nền nếp tổ chức các hoạt động của mình thông qua kết quả hoàn thiện các quy chế hoạt động của Hội, Văn phòng Hội; Quy chế hoạt động của BCH Hội… Vì vậy, các hoạt động đều được thực hiện theo hướng công khai, bàn bạc dân chủ nhất trí các hoạt động trong Ban Chấp hành theo quy định của Điều lệ Hội nên đã tạo được sự đồng thuận của các hội viên. Thực hiện liên kết với các hội viên bằng nhiều hình thức thích hợp như: tổ chức các cuộc hội thảo chuyên môn về các nội dung: Tiêu chí xếp hạng doanh nghiệp TĐG; Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực giá; những bất cập trong công tác định giá đất, tư vấn giá đất của Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT, kinh nghiệm định giá đất của Nhật Bản. Có các cơ chế thích hợp thu hút các hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức do Hội tổ chức… Thông qua việc thực hiện cải cách, nâng cấp Website để tạo mối liên kết chặt chẽ với các hội viên thông qua việc cập nhật, truyền tải các thông tin cần thiết cho hội viên và bạn đọc quan tâm như: giới thiệu các văn bản pháp luật, các chủ trương chính sách của Nhà nước có liên quan đến giá và thẩm định giá; tổ chức trao đổi trên diễn đàn TĐG các nội dung liên quan đến kiến thức, đến hoạt động thực tiễn TĐG… Thông qua Website, Hội cũng đã thực hiện quảng cáo hình ảnh, giới thiệu hoạt động TĐG cho 15 doanh nghiệp hội viên có nhu cầu; kết nối trực tiếp với các hội viên qua đường link, Email, điện thoại… Từ đó việc truyền tải các chủ trương của Hội; các ý kiến phản ánh góp ý, trao đổi của hội viên đối với Hội, đối với cơ quan quản lý Nhà nước được nhanh chóng và đạt hiệu quả hơn trước. Đây cũng là điểm mới trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hoạt động của Văn phòng TW Hội cũng đã được Thường trực Hội củng cố cả về tổ chức, nhân sự, tăng cường thêm năng lực làm việc nên đã phục vụ tốt cho việc triển khai các hoạt động của Hội; tạo được mối liên kết thường xuyên, chặt chẽ giữa Ban Chấp hành Hội và các hội viên; Tham mưu, tổ chức thực hiện tích cực góp phần tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội thành công; triển khai tích cực các công việc, các hoạt động phục vụ Đại hội III của Hội.

- Về công tác phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước – trực tiếp là Cục Quản lý giá Bộ Tài chính – Tuy chưa xây dựng được cơ chế phối hợp chính thức bằng một Quy chế để thực hiện thông báo số 327/TB-BTC ngày 8/8/2012 của Bộ Tài chính về ý kiến kết luận của Bộ Trưởng Bộ Tài chính tại buổi làm việc với Hội Thẩm định giá Việt Nam đầu nhiệm kỳ II. Nhưng trên cơ sở quy định của Điều lệ Hội, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP về thẩm định giá, Hội đã phối hợp tích cực, chặt chẽ trong các lĩnh vực: xây dựng các văn bản pháp luật về thẩm định giá, trong việc thi cấp Thẻ thẩm định viên về giá, công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học; Kiểm tra chất lượng hoạt động thẩm định giá của các hội viên; Xây dựng giáo trình đào tạo; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về thẩm định giá và trong việc thực hiện các chế độ báo cáo của Hội với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Về công tác phát triển hội viên:

Bằng các phương thức tuyên truyền, giới thiệu và vận động thích hợp, nhiệm kỳ vừa qua đã có thêm 10 doanh nghiệp và gần 100 cá nhân tự nguyện gia nhập Hội. Công tác hội phí được nhiều hội viên tích cực thực hiện góp phần giúp Hội triển khai các hoạt động có hiệu quả.

- Về công tác thi đua – khen thưởng:

Bám sát nội dung thi đua khen thưởng do Chính phủ quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính; ngay từ đầu nhiệm kỳ II (2012-2017) và hàng năm Hội đều tổ chức phát động thi đua trong toàn Hội với các tiêu chí cụ thể như: chấp hành tốt cơ chế, chính sách, pháp luật về thẩm định giá cụ thể là không vi phạm các Tiêu chuẩn TĐGVN; Doanh thu dịch vụ hàng năm tăng trưởng; bảo đảm chất lượng dịch vụ, không có đơn thư khiếu nại về kết quả thẩm định giá; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế đối với ngân sách theo quy định của pháp luật; tham gia tích cực vào việc phát triển nghề nghiệp. Thông qua kết quả thi đua trong cả nhiệm kỳ, Hội đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: Huân chương lao động hạng III cho Hội Thẩm định giá Việt Nam và Huân chương lao động hạng nhì cho một đơn vị hội viên; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Hội Thẩm định giá Việt Nam và 2 đơn vị hội viên; Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 đơn vị hội viên; Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính và Cờ thi đua của Bộ cho 3 đơn vị hội viên…

Với toàn bộ kết quả hoạt động của nhiệm kỳ II như trình bầy trên, Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận thức được rằng có được những thành tích đó chính là do có sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành, các địa phương, các khách hàng thẩm định giá và có sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể BCH Hội, của từng hội viên và của cả tập thể hội viên thuộc Hội.

Nhân dịp này, BCH Hội Thẩm định giá Việt Nam xin được gửi lời tri ân đến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, các Bộ, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, các Sở, Ban, Ngành liên quan ở các tỉnh, TP trực thuộc TW và các tổ chức, cá nhân là khách hàng thẩm định giá của các đơn vị hội viên Hội TĐGVN đã gắn bó, đồng hành với các hội viên của Hội nói riêng và Hội TĐGVN nói chung trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ II như trên, Hội TĐGVN cũng nhận thấy hoạt động của Hội vẫn còn những tồn tại cần được khắc phục, như:

- Hoạt động của BCH Hội tuy luôn tạo được sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ Hội và các kế hoạch hoạt động được cụ thể hóa ngay từ đầu năm nên đã đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên còn một số lĩnh vực hoạt động đạt kết quả hạn chế, hoạt động không thường xuyên, không đều đang không đáp ứng được mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chính là nhiều đồng chí trong BCH hoạt động kiêm nhiệm nên hoạt động của BCH chưa được triển khai đầy đủ ở các lĩnh vực mà từng thành viên BCH được phân công, thậm chí có lĩnh vực không có kế hoạch triển khai thực hiện.

- Công tác phát triển hội viên mới còn hạn chế so với nguồn lực hiện tại cả nước đã có 257 doanh nghiệp TĐG và có hơn 1260 thẩm định viên về giá hành nghề; mặc dù Thường trực Hội và Ban Chấp hành Hội đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhưng hiệu quả chưa như mong đợi.

- Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của một số hội viên còn hạn chế, thậm chí còn để xảy ra những sai sót như: chất lượng TĐG của một số cuộc TĐG chưa cao; cạnh tranh không lành mạnh – nhất là về giá dịch vụ TĐG chưa được khắc phục có hiệu quả, công tác lưu trữ hồ sơ TĐG chưa đáp ứng đúng quy định.

Khá nhiều đơn vị hội viên chưa tích cực tham gia cùng Hội xây dựng các cơ chế, pháp luật liên quan đến hoạt động TĐG; phản ánh những khó khăn vướng mắc trong hoạt động TĐG để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, tháo gỡ; thậm chí có những đơn vị hội viên ít quan tâm và cho rằng đây là việc của cơ quan Nhà nước phải làm, doanh nghiệp góp ý hầu như ít được tiếp thu.

Tinh thần, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hội phí và đóng góp vào các hoạt động của nhiều hội viên chưa cao, chưa thực hiện đúng quyết nghị của BCH; thậm chí có những biểu hiện chưa thật gắn bó, chưa tích cực và kịp thời triển khai các hoạt động công tác do Hội đề ra.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là hầu hết các đơn vị hội viên đều đã cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động và rất mừng trong việc thẩm định giá vụ AVG không có đơn vị hội viên của Hội tham gia.

 

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG TRONG

NHIỆM KỲ III (2018-2022)

Nhiệm kỳ III, Hội Thẩm định giá Việt Nam tiếp tục tổ chức hoạt động theo quy định của Điều lệ Hội và các quy định của Luật Giá trong bối cảnh có những thuận lợi là: nhu cầu về TĐG tài sản sẽ có những bước khởi sắc hơn, từ đó sẽ có những tác động tích cực đến thị trường TĐG do tác động từ việc nền kinh tế sẽ phải khai thác, phát huy và sử dụng mọi nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu đạt các mục tiêu kinh tế - xã hội mà kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tới Đảng, Quốc hội đã đề ra. Môi trường pháp lý về thẩm định giá sẽ được tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh tạo thuận lợi cho hoạt động TĐG. Quản lý Nhà nước về TĐG sẽ có hiệu quả hơn trước trên cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng TĐG, giúp cho hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG tốt hơn, hạn chế rủi ro… Tuy nhiên, hoạt động TĐG trong nhiệm kỳ tới cũng gặp những khó khăn nhất định chưa thể xử lý ngay một lúc, đòi hỏi phải có thời gian và cách xử lý đồng bộ, đặc biệt là thực trạng “phát triển nóng” – tức là tốc độ tăng trưởng nhanh về thẩm định viên, về doanh nghiệp TĐG, trong đó có khá nhiều doanh nghiệp rất nhỏ - đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý, thực hiện các chương trình nâng cao năng lực TĐG, kiểm soát tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong việc cung ứng dịch vụ TĐG… tiềm ẩn nguy cơ đẩy thị trường thẩm định giá hoạt động thiếu minh bạch, kém chuyên nghiệp, giảm lòng tin của khách hàng. Mặt khác, một số quy định của các Bộ, Ngành ở một số lĩnh vực TĐG tài sản cụ thể đang tồn tại sự không đồng nhất giữa các cơ quan có thẩm quyền đã gây ra những khó khăn nhất định đối với việc thực hiện nghiệp vụ TĐG và trách nhiệm giải trình với cơ quan có thẩm quyền và khách hàng thẩm định giá.

Trong bối cảnh trên, BCH Hội TĐGVN xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ III như sau:

A. Phương hướng chung

Tập hợp, liên kết các hội viên thực hiện “đoàn kết, hợp tác, đảm bảo chất lượng và tiện ích dịch vụ; nâng cao uy tín, đạo đức nghề nghiệp và sự tin cậy của khách hàng để xây dựng Hội tiếp tục phát triển trên cơ sở không ngừng phát huy nội lực, nâng cao trình độ, nghiệp vụ; năng lực TĐG; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về TĐG; cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả và tăng trưởng bền vững đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

B. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể

·     Thứ nhất: Tiếp tục chủ động tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về TĐG trên cơ sở liên kết chặt chẽ giữa BCH với các hội viên để động viên, đôn đốc các hội viên thực hiện tốt việc tham gia, góp ý, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động TĐG theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Chủ động rà soát, phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về TĐG với cơ quan quản lý Nhà nước để được tháo gỡ; trọng tâm là Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về TĐG; Các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG; những vướng mắc phát sinh của các Tiêu chuẩn TĐGVN và các quy định của các Bộ, Ngành liên quan đến TĐG; Các nội dung liên quan đến kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG về chất lượng dịch vụ TĐG, giá dịch vụ TĐG, các điều kiện thành lập doanh nghiệp và kinh doanh của doanh nghiệp TĐG…

·        Thứ hai: Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG, nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo khoa học nghiệp vụ TĐG với nhiệm vụ cụ thể là: Tổ chức ít nhất hàng năm khoảng 5-6 khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG cho các đối tượng có nhu cầu tự nguyện theo học, 3 lớp cập nhật kiến thức về TĐG, 1 lớp ôn thi kiến thức thi Thẻ Thẩm định viên về giá, 1 cuộc hội thảo khoa học liên quan đến nghiệp vụ TĐG hoặc những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động TĐG. Xây dựng một số nội dung nghiên cứu trực tiếp giải quyết những vấn đề của thực tiễn đặt ra để tập hợp trí tuệ của toàn Hội kiến nghị cơ quan quản lý Nhà nước giải quyết…

·        Thứ ba: Tập trung hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực TĐG bằng các hình thức thích hợp trọng tâm là các quy định của pháp luật về TĐG. Tiếp tục thực hiện cải cách, nâng cấp Website của Hội và các hội viên; mở rộng các hình thức, phạm vi kết nối qua mạng điện tử giữa Hội và các hội viên để cập nhật, truyền tải nhanh nhất các thông tin cần thiết cho các hội viên nhất là các quy định mới của pháp luật về TĐG, các kiến thức mới về TĐG; đồng thời tạo kênh quảng bá hoạt động của Hội và các hội viên, giới thiệu danh sách các doanh nghiệp là hội viên thuộc Hội đủ điều kiện hành nghề TĐG…

·     Thứ tư: Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của các doanh nghiệp TĐG là hội viên trong Hội phấn đấu đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Phấn đấu chất lượng TĐG qua kết quả kiểm tra, giám sát; đánh giá của Bộ Tài chính đạt từ 80 điểm trở lên. Không có hội viên nào để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về TĐG; Không để xảy ra những sai sót, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về kết quả TĐG.

Đoàn kết với các hội viên và các doanh nghiệp khác, cam kết không để xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá dịch vụ và chất lượng dịch vụ TĐG.

·     Thứ năm: Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức TĐG quốc tế về các hoạt động hội thảo khoa học, hội nghị thường niên…; phấn đấu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, thông tin, học tập kinh nghiệm.

Chú trọng triển khai các kế hoạch hợp tác với Hiệp hội Thẩm định giá Bất động sản Nhật Bản về việc “chuyển giao” các kinh nghiệm định giá đất hàng loạt của Nhật Bản và những tư vấn về định giá đất ở Việt Nam thông qua các hình thức: Hội thảo, tổ chức khảo sát thực tế, trao đổi thông tin hai chiều…

·     Thứ sáu: Kiên trì xây dựng Hội phát triển trở thành “mái nhà chung” của nghề TĐG và là “cầu nối” hữu ích giữa các doanh nghiệp TĐG, thẩm định viên về giá với cơ quan quản lý Nhà nước và ngược lại.

Thực hiện củng cố tổ chức BCH ngay sau Đại hội; Đồng thời triển khai ngay các hoạt động theo nghị quyết của Đại hội thông qua việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế hoạt động. Mở rộng các hình thức liên kết với các hội viên; động viên, khuyến khích các hội viên thi đua hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh; chấp hành nghiêm túc pháp luật về TĐG; thực hiện đúng các nghĩa vụ và quyền lợi tham gia các hoạt động của Hội, tích cực thực hiện các quyền và nghĩa vụ của hội viên trong việc phối hợp xây dựng hành lang pháp lý về TĐG, trong đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về TĐG, thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, nghĩa vụ hội phí xây dựng Hội… Kết nối chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện đúng các quy định của Điều lệ Hội và của Luật Giá.

Phấn đấu mỗi năm kết nạp tối thiểu tăng thêm 10% hội viên là doanh nghiệp TĐG và 10% hội viên là cá nhân. Nghiên cứu, hình thành câu lạc bộ các giám đốc TĐG hội viên tại 3 khu vực: Bắc – Trung – Nam.

Thực hiện kiện toàn công tác thi đua khen thưởng sau khi Đại hội đã bầu được BCH mới.

C. Biện pháp tổ chức thực hiện

1. Căn cứ phương hướng hoạt động của cả nhiệm kỳ được Đại hội III thông qua; Hàng năm, BCH Hội có trách nhiệm xây dựng, cụ thể hóa phương hướng hoạt động, tổ chức triển khai trong toàn Hội.

2. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài chính với trách nhiệm “Quản lý Nhà nước thực sự là bà đỡ có hiệu quả cho hoạt động của Hội”  phối, kết hợp chặt chẽ với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính để thực hiện có hiệu quả nhất các nhiệm vụ của hoạt động thẩm định giá.

3. Từng thành viên BCH căn cứ phương hướng hoạt động cả nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động từng năm xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện báo cáo Thường vụ Hội để điều phối chung.

4. Lãnh đạo các doanh nghiệp hội viên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phương hướng hoạt động chung của Hội tại đơn vị mình.

5. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp hội viên để kịp thời chấn chỉnh những việc làm chưa đúng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

 

 

Nơi nhận:

- Đại biểu dự Đại hội

- Bộ tài chính; Bộ Nội vụ (b/c)

- Đăng Website

- Lưu VT.

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

 

 

(Văn phòng Hội )


Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: