Báo cáo Bộ Tài chính về những kiến nghị tại cuộc Hội thảo triển khai thực hiện Thông tư 323/2016/TT-BTC và Dự thảo Đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá.

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------***-------

Số:  41 /2017/CV/HTĐGVN

V/v: Báo cáo Bộ Tài chính về những kiến nghị tại cuộc Hội thảo triển khai thực hiện Thông tư 323/2016/TT-BTC và Dự thảo Đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

 

                     

                  Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

 

          Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, ngày 26/5/2017 tại TP Đà Nẵng, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã phối hợp với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đồng chủ trì cuộc Hội thảo triển khai thực hiện Thông tư 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá (TĐG) và Dự thảo Đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG.

          Tham dự Hội thảo ngoài Lãnh đạo và một số cán bộ của Hội Thẩm định giá Việt Nam, Lãnh đạo và một số cán bộ của Cục Quản lý giá còn có đại diện một số Sở Tài chính, đại diện Lãnh đạo 100 doanh nghiệp TĐG trong cả nước (bao gồm doanh nghiệp là hội viên và doanh nghiệp chưa phải là hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam).

          Hội thảo đã nghe: đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý giá truyền đạt nội dung Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá; đại diện Lãnh đạo Hội Thẩm định giá Việt Nam trình bầy Dự thảo Đề án kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG; đồng tiến hành thảo luận, trao đổi và có những đề xuất, kiến nghị Bộ xem xét giải quyết.

          Trên cơ sở kết quả của Hội thảo, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tổng hợp và Báo cáo kiến nghị Lãnh đạo Bộ Tài chính như sau:

          1. Về kết quả triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động TĐG.

          Hội thảo cơ bản nhất trí với nội dung Thông tư, trên cơ sở đó để tổ chức triển khai trong từng doanh nghiệp TĐG. Tuy nhiên, Hội thảo kiến nghị Bộ xem xét để xử lý hợp lý một số vướng mắc trong triển khai thực hiện như sau:

·        Thứ nhất: về thành phần đoàn kiểm tra

          - Nên cân nhắc lại nội dung thành phần đoàn kiểm tra có đại diện của doanh nghiệp TĐG; bởi vì huy động đại diện của doanh nghiệp TĐG để “kiểm tra chéo” sẽ khó bảo đảm tính công tâm, tính bảo mật về bí quyết ngành nghề; mặt khác, thẩm định viên là lực lượng lao động chính của doanh nghiệp, nếu phải huy động tham gia đoàn kiểm tra sẽ phải dừng nhiệm vụ chính của mình là TĐG gây khó khăn cho công việc của doanh nghiệp có thẩm định viên được huy động. Thẩm định viên trong một doanh nghiệp TĐG không phải là người làm tất cả các lĩnh vực TĐG, do đó khi tham gia đoàn kiểm tra phải kiểm tra toàn diện các lĩnh vực thì kết quả sẽ bị hạn chế.

          - Việc huy động các cán bộ của Hội tham gia đoàn kiểm tra cũng gây ra những khó khăn nhất định cho Hội không chỉ về tiêu chuẩn để tham gia đoàn kiểm tra mà quan trọng hơn Hội không phải là đơn vị tác nghiệp thực tế TĐG.

·        Thứ hai: Về đánh giá chất lượng

          - Quy định về chấm điểm cho từng hồ sơ TĐG là khó khả thi do hàng năm doanh nghiệp có hàng trăm hồ sơ, thậm chí vài trăm hồ sơ, khối lượng quá nhiều, tốn thời gian, nhân lực vào việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chính của doanh nghiệp.

          Các quy định đó ngay cả đoàn kiểm tra cũng không đủ thời gian để nghiên cứu hồ sơ với các nội dung đề ra, dẫn đến kết luận kiểm tra khó chính xác.

          - Đề nghị Bộ cần có phối hợp với các Bộ để xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo hiện nay trong các quy định về thẩm định giá.

          Các doanh nghiệp TĐG hiện nay tiến hành TĐG đất là phải tuân thủ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; nhưng chấm điểm lại theo Tiêu chuẩn TĐGVN – sự mâu thuẫn này gây khó cho doanh nghiệp cần được giải quyết sớm.

          - Đề nghị Bộ cần ban hành mẫu về hồ sơ chấm điểm để bảo đảm tính thống nhất. Ví dụ chấm điểm về phương pháp TĐG cần phải có những hồ sơ gì? Nội dung cụ thể là gì?...

          2. Về Dự thảo Đề án “Kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG”

          Hội thảo đánh giá cao nội dung của Dự thảo Đề án kể cả phần đánh giá thực trạng tình hình cạnh tranh không lành mạnh hiện nay trong lĩnh vực TĐG và các nội dung đề xuất. Đồng thời biểu thị sự nhất trí phải kiểm soát tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động TĐG phù hợp với Luật Giá, Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp trên 3 lĩnh vực chính:

          (i) Chất lượng dịch vụ TĐG;

          (ii) Giá dịch vụ TĐG;

          (iii) Điều kiện thành lập và kinh doanh của doanh nghiệp TĐG

          Để kiểm soát có hiệu quả, Hội thảo kiến nghị Bộ Tài chính các giải pháp sau:

          2.1 Về kiểm soát chất lượng hoạt động TĐG

          - Bộ Tài chính có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp TĐG thực hiện ngay việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai Quy trình kiểm soát chất lượng TĐG nội bộ theo quy định tại Thông tư số 323/2016/TT-BTC.

          Đề nghị Bộ yêu cầu hạn định thời gian các doanh nghiệp phải gửi Quy trình đó về Bộ kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng nội bộ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào không thực hiện đúng phải có chế tài cụ thể ngay trong đợt Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động TĐG năm 2018.

          - Đề nghị Bộ tiến hành triển khai ngay hoạt động kiểm soát chất lượng TĐG theo quy định của Thông tư 323/2016/TT-BTC

          2.2 Về kiểm soát giá dịch vụ TĐG

          Sau khi thảo luận 2 phương án mà Dự thảo Đề án đưa ra, tuy còn có ý kiến băn khoăn về tính pháp lý, hoặc có ý kiến đề nghị cứ để thị trường quyết định hoặc có ý kiến nên quy định khung giá… Nhưng hầu hết các ý kiến đều kiến nghị Bộ trong điều kiện pháp luật quy định cơ quan Nhà nước không được quy định giá thì Bộ cần có sự đồng thuận bằng hình thức thích hợp giao cho Hội Thẩm định giá Việt Nam thảo luận, thống nhất với tất cả các doanh nghiệp TĐG để có văn bản khuyến nghị mang tính định hướng áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp TĐG không phân biệt doanh nghiệp là hội viên của Hội và doanh nghiệp chưa phải là hội viên của Hội theo hướng cơ bản là: “Doanh nghiệp tự quy định giá, công bố công khai biểu giá của mình để thỏa thuận với khách hàng TĐG; Trong trường hợp buộc phải giảm giá dịch vụ thì mức giảm để thỏa thuận không quá 15%-20% so với mức giá đã công bố”.

          Đây là phương án có tính khả thi: bảo đảm được quyền tự định giá, thỏa thuận về giá và cạnh tranh về giá; phù hợp với quy định của Luật Cạnh tranh về việc cấm bán hàng hóa dịch vụ dưới giá thành để loại bỏ đối thủ cạnh tranh.

          Trong kinh tế thị trường giá dịch vụ thẩm định giá để các doanh nghiệp thẩm định giá thỏa thuận là đúng nguyên lý, nhưng điều đó chỉ đúng đối với nền kinh tế thị trường phát triển, có cạnh tranh hoàn hảo trong lĩnh vực TĐG, có hành lang pháp lý hoàn chỉnh – Thực tế cơ chế thỏa thuận giá dịch vụ TĐG ở nước ta mấy năm nay phổ biến là tiêu cực.

          2.3 Bổ sung các điều kiện thành lập, kinh doanh dịch vụ TĐG

          Hội thảo thống nhất thẩm định giá là một ngành kinh doanh có điều kiện, các văn bản pháp luật đã quy định một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên các quy định đó còn quá “dễ dãi” dẫn đến tình trạng “phát triển nóng” hiện nay cả về số lượng thẩm định viên và số lượng doanh nghiệp. Trong khi các lĩnh vực tư vấn khác như: đấu giá, tư vấn giá đất quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp khá chặt chẽ.

          Từ đó, Hội thảo kiến nghị Bộ tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định hiện hành về các điều kiện thành lập, kinh doanh dịch vụ TĐG như sau:

          2.3.1 Xem xét, sửa đổi lại điều kiện thành lập doanh nghiệp TĐG chỉ kinh doanh dịch vụ về giá (thẩm định giá, tư vấn giá, thông tin về giá…) đúng theo tinh thần Luật Giá là: doanh nghiệp TĐG (tức: doanh nghiệp chuyên doanh) chứ không phải doanh nghiệp có chức năng TĐG, doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, như hiện nay coi nghề TĐG như một hoạt động kinh doanh phụ.

          2.3.2 Xác định lại, xóa bỏ cơ quan chủ quản của doanh nghiệp TĐG, bảo đảm để doanh nghiệp TĐG được thành lập và hoạt động độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Giá.

          - Cục Quản lý giá cần phối hợp với Hội Thẩm định giá Việt Nam rà soát, nếu các Công ty TĐG nào không đủ điều kiện hoạt động cần sớm xóa bỏ. Trong điều kiện phải giữ như hiện trạng đối với một số doanh nghiệp có cơ quan chủ quản thì cần có quy định các doanh nghiệp đó chỉ hành nghề TĐG phục vụ TĐG tài sản trong nội bộ ngành mà đơn vị cấp trên thành lập, không TĐG ngoài ngành.

          - Việc ký Chứng thư TĐG có tính pháp lý phải do các Thẩm định viên về giá của các Công ty TĐG độc lập, đủ tư cách pháp nhân thực hiện.

          2.3.3 Bổ sung Tiêu chuẩn Tổng giám đốc/giám đốc doanh nghiệp TĐG

          Thực tiễn vừa qua có rất nhiều trường hợp người chưa có kinh nghiệm TĐG, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp… nhận được Thẻ TĐV về giá do Bộ Tài chính cấp là ra thành lập doanh nghiệp ngay; đây là nguyên nhân dẫn đến phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp nhưng chất lượng hoạt động bị hạn chế và cạnh tranh bằng mọi cách để tồn tại doanh nghiệp. Vì vậy về lâu dài cần bổ sung thêm điều kiện: Tổng giám đốc/giám đốc phải có trình độ chuyên môn về TĐG, kinh nghiệm trong quản trị Công ty; đồng thời phải là thẩm định viên về giá hành nghề, có thực tiễn hoạt động TĐG từ 3 năm trở lên và đã trực tiếp ký ít nhất 30 Chứng thư, báo cáo kết quả TĐG/một năm.

          2.3.4 Bổ sung hướng dẫn một số nội dung về cấp, cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ TĐG.

          Quy định hiện hành về việc cấp, cấp lại GCN KD dịch vụ TĐG đã có, tuy nhiên đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp kê khai không chính xác về điều kiện hoạt động, năng lực hoạt động của doanh nghiệp, thực tế sử dụng lao động tại doanh nghiệp. Vì vậy, kiến nghị Bộ cho bổ sung thêm: phải có bản sao Bảng lương, Bảo hiểm xã hội của các TĐV và nhân viên hành nghề tại doanh nghiệp… Đồng thời bổ sung thêm vai trò tham vấn của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ TĐG (có sự thống nhất của Cục Quản lý giá và Hội Thẩm định giá Việt Nam).

          3. Ngoài các kiến nghị nêu trên, tại Hội thảo: Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cũng kiến nghị với Bộ đề nghị Bộ cho rà soát, bổ sung sửa đổi ngay những bất cập của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành TĐG mà Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có kiến nghị Bộ tại Công văn số 97/2016/CV/HTĐGVN ngày 30 tháng 12 năm 2016.

          Trên đây là những kiến nghị tại Hội thảo, Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận thấy đó là những kiến nghị đúng, xác đáng của những tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực TĐG hiện nay.

          Kính mong Lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm xem xét, giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Cục Quản lý giá

- Các doanh nghiệp TĐG

- Đăng Website

- Lưu VP

CHỦ TỊCH

 

 (đã ký)

 

Ts.Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tổng số truy cập: