Thông báo kết quả họp Hội nghị Ban Chấp hành Hội TĐGVN kỳ họp thứ VI - nhiệm kỳ III

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

_______________________

Số: 03/2023/TB-HTĐGVN

V/v: Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ VI- Nhiệm kỳ III tại Quy Nhơn - Bình Định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà nội, Ngày 02 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả họp Hội nghị Ban Chấp hành

Hội Thẩm định giá Việt Nam kỳ họp thứ VI - Nhiệm kỳ III

------------------

Ngày 23/12/2022 tại Quy Nhơn - Bình Định; Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam đã tiến hành họp kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ III (2018-2022), với sự tham dự của 13/17 thành viên Ban Chấp hành (vắng mặt 04 thành viên BCH có lý do: Ông Tô Công Thành, Ông Nguyễn Minh Hải, Ông Vũ Xuân Biển và Ông Nguyễn Quang Hùng).

Tham dự Hội nghị còn có: Ông Nguyễn Văn Truyền- Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Ông Phạm Văn Bình - Trưởng phòng Quản lý thẩm định giá Cục Quản Quản lý (thay mặt cơ quan quản lý Nhà nước) và một số khách mời, Tạp chí điện tử Nhịp sống - Thị trường và toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Hội.

Hội nghị diễn ra dưới sự Chủ tọa của Ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội và Hội nghị tiến hành thảo luận 4 vấn đề lớn:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2022.

2. Bàn phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội năm 2023 và các giải pháp chủ yếu phát triển Hội trong năm tới.

3. Bàn và biểu quyết về Kế hoạch tổ chức Đại hội IV Nhiệm kỳ (2023-2027).

4. Lấy ý kiến của Ban Chấp hành về việc đề cử Dự kiến danh sách thành viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ IV (2023-2027) để báo cáo Bộ Nội vụ và đưa ra bầu cử tại Đại hội.

Qua quá trình thảo luận, Hội nghị đã đi đến thống nhất và quyết nghị những vấn đề sau:

Thứ nhất: Về kết quả hoạt động của Hội năm 2022:

- Ban Chấp hành tiến hành nghe, thảo luận và đã biểu thị sự nhất trí với báo cáo của Chủ tịch Hội về việc triển khai các hoạt động trong năm 2022; các hoạt động đó được khái quát như sau:

Thành công trong hoạt động của Hội cơ bản là hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành đã đề ra cho năm 2022, trong đó: Thành công vượt trội, nổi bật được đánh giá tập trung ở 4 lĩnh vực chủ yếu như sau:

(i). Tham mưu, góp ý, phản biện, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về giá, thẩm định giá trên một số lĩnh vực;

(ii). Gắn kết với các hội viên, tham gia tích cực vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của các hội viên bằng các hình thức thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật.

(iii). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho học viên trong cả nước có nhu cầu và đào tạo cập nhật kiến thức hàng năm cho các thẩm định viên về giá.

(iv). Công tác thông tin, tuyên truyền về giá và thẩm định giá.

Các thành công cụ thể được khái quát như sau:

1. Phát huy kết quả của các năm trước, năm 2022 Hội tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách về giá và thẩm định giá theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; góp phần tạo lập môi trường pháp lý phù hợp hơn với cơ chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước cho việc quản lý hoạt động về giá và thẩm định giá.

2. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên và tạo sức lan tỏa cho cả ngành nghề thẩm định giá thông qua các giải pháp; Góp sức cùng cơ quan quản lý Nhà nước về giá và thẩm định giá xây dựng, sửa đổi các quy định của pháp luật về giá như: Luật Giá, các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; Phản ánh, kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá; Vận động các hội viên tuân thủ pháp luật về thẩm định giá; Thông tin kịp thời tới các hội viên các nội dung cần tuân thủ pháp luật về thẩm định giá; Thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền, giải thích, bảo vệ những công việc, những hoạt động đúng đắn khách quan phù hợp với quy định pháp luật của hoạt động thẩm định giá trên Tạp chí điện tử: Nhịp sống Thị trường, trên Website của Hội và các phương tiện thông tin đại chúng góp phần để các cơ quan pháp luật, để dư luận xã hội hiểu về ngành nghề, chia sẻ góp phần tạo sự đồng thuận với hoạt động nghề thẩm định giá.

3. Thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá: Có thể đánh giá: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ chủ động, đổi mới công tác chiêu sinh nên công tác đào tạo kiến thức về thẩm định giá của Hội vẫn tiếp tục đạt được các thành công vượt trội và có tính bền vững được Bộ Tài chính ghi nhận, học viên và các tổ chức, đơn vị cử người đi học tín nhiệm.

4. Công tác thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách, chủ trương quản lý và điều tiết giá, các quy định về thẩm định giá của Nhà nước được Hội chủ động tích cực, thường xuyên triển khai, thực hiện bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng được dư luận đồng tình như: Định hướng điều tiết giá, các giải pháp điều hành giá điện, Biểu giá bán lẻ điện, giá xăng dầu, nước sạch; giá sàn vé máy bay; giá thịt lợn; thẩm định giá máy - thiết bị; Các quy định của pháp luật về thẩm định giá…

5. Công tác khác như: Nghiên cứu khoa học về giá, thẩm định giá; Hợp tác quốc tế, công tác phát triển Hội; Hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá của các doanh nghiệp hội viên cũng đạt được những kết quả tích cực.

6. Bên cạnh những thành công như trên, Ban Chấp hành cũng đánh giá hoạt động của Hội vẫn xuất hiện những tồn tại, đặc biệt là hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá của một số ít doanh nghiệp hội viên còn bất cập, thậm chí để xẩy ra những vi phạm pháp luật về thẩm định giá…

Thứ hai: Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Ban Chấp hành thảo luận và cùng thống nhất đưa ra những phương hướng hoạt động của Hội cho năm 2023:

A. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV

B. Các nhiệm vụ cụ thể:

1. Tiếp tục chủ động và tích cực trong tư vấn phản biện chính sách; tham gia, phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về TĐG

2. Tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý giá và các hội viên có các giải pháp thiết thực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, kiểm soát, đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá. Thực hiện các giải pháp liên kết các hội viên có hiệu quả hơn thông qua các hoạt động nghiên cứu chuyển giao khoa học về thẩm định giá; tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi, hội thảo chuyển giao kinh nghiệm trong thẩm định giá; đào tạo, tập huấn, tháo gỡ những khó khăn về kiến thức, nghiệp vụ và thực tiễn cung ứng dịch vụ trong thẩm định giá…

Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tập hợp những thiếu sót, sai phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá để cung cấp theo hướng “cảnh báo” những rủi ro nghề nghiệp cho các hội viên bằng những hình thức thích hợp giúp các hội viên tìm các giải pháp chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ thẩm định giá và kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật về thẩm định giá.

3. Tích cực triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá xây dựng các chương trình đào tạo, quy mô phù hợp, sát nhu cầu của xã hội theo các hình thức đào tạo hợp lý. Đẩy mạnh hơn các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng khoa học thẩm định giá

4. Hoạt động cung ứng dịch vụ TĐG của các doanh nghiệp hội viên, phấn đấu:

- Tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp ngân sách đạt mức cao hơn năm 2022. Xếp điểm chất lượng hoạt động TĐG đạt từ 80 điểm trở lên

5. Xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển hội viên (có các hình thức vận động, thuyết phục, thu hút cụ thể).

6. Thực hiện mạnh công tác chuyển giao kiến thức, hỗ trợ doanh nghiệp TĐG (mời chuyên gia) thông qua các hội nghị, hội thảo do các Ban, Câu lạc bộ của Hội tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh hơn công tác hợp tác quốc tế, công tác truyền thông về thẩm định giá.

C. Các kiến nghị với Bộ Tài chính cho hoạt động ngành nghề năm 2023 và các năm tiếp theo cũng được Hội nghị Ban Chấp hành thống nhất đó là hoàn thiện môi trường pháp lý (Luật Giá sửa đổi, các Tiêu chuẩn TĐGVN…); Chiến lược bảo vệ nghành nghề; Công tác truyền thông…

Kết luận Hội nghị: Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội đã đánh giá cao kết quả thảo luận của Ban Chấp hành đồng thời Chủ tịch sẽ Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện ngay toàn bộ những nội dung mà BCH đã thống nhất nêu trên.

Thứ ba: Biểu quyết Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2023-2027) và đề cử dự kiến thành viên Ban Chấp hành Nhiệm kỳ IV và kết quả như sau:

100% thành viên Ban Chấp hành Hội TĐGVN tham dự Hội nghị đã biểu quyết nhất trí với Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2023-2027) và tiến hành bỏ phiếu kín đề cử Dự kiến danh sách Ban Chấp hành Nhiệm kỳ IV (2023-2027).

(Đề nghị xem Báo cáo kết quả hoạt động của Hội TĐGVN năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV)

Trên đây là Thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ VI - Nhiệm kỳ III, Chủ tịch Hội TĐGVN thông báo tới toàn thể Ban Chấp hành, Hội viên của Hội để triển khai thực hiện; các đơn vị liên quan để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Hội hoạt động có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Các thành viên BCH

- Lãnh đạo các Cty TĐG là thành viên của Hội TĐGVN

- Cục Quản lý giá (để hỗ trợ)

- Đăng trên Website Hội TĐGVN

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Thỏa

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: