QUYẾT ĐỊNH Về việc kết nạp Công ty CP Thẩm định giá Việt là hội viên chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam

    HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

    ___________________

 

 

   Số: 86 /QĐ/HTĐGVN

       

 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ___________________

 

                           Hà Nội, ngày 8  tháng 7  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kết nạp Công ty CP  Thẩm định giá Việt là hội viên

chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

 

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

          - Căn cứ Điều lệ( sửa đổi ,bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ);

          - Xét hồ sơ xin gia nhập Hội Thẩm định giá Việt Nam của Công ty CP Thẩm định giá Việt, ngày 04/07/2022          - Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam,

                              QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Kết nạp Công ty CP Thẩm định giá Việt do Ông Nguyễn Minh Tâm làm Tổng giám đốc ; Số CTCN : 07907214180 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội .Ngày cấp: 21/10/2019  là hội viên chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          Điều 2: Công ty CP Thẩm định giá Việt có các quyền và các nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam.

     Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam và Công ty CP Thẩm định giá Việt  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

              - Như trên  

              - Lưu VP Hội TĐGVN

              - Đăng trên Website của Hội

 

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

                             

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: