Trả lời về Mã ngành thẩm định giá và chính sách VAT 8%

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

Trả lời về Mã ngành thẩm định giá và chính sách VAT 8%

            

                        Hà Nội, ngày 28/2/2022

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Nhất Tín

 

Theo đề nghị của Công ty tại thư gửi Hội Thẩm định giá Việt Nam đề ngày 24/2/2022 về việc giải đáp Mã ngành Thẩm định giá và mức thuế VAT áp dụng cho ngành TĐG trong năm 2022 là 8% hay 10%?

Hội Thẩm định giá Việt Nam có ý kiến như sau:

1.    Về Mã ngành Thẩm định giá trong Mã ngành kinh tế Việt Nam:

Vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư xếp Mã ngành riêng cho ngành nghề TĐG, nhưng vẫn chưa có kết quả chính thức.

Tuy nhiên, hiện nay ngành nghề TĐG thường được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh xếp vào Mã ngành: 7490 “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu” theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

2.    Theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 26/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị định số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội:

Đối với những ngành nghề đang áp dụng mức thuế GTGT 10% không thuộc diện được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục số 1 thuộc Khoản 1, Điều 1, Nghị định trên không có danh sách của Mã ngành 7490.

Trường hợp các Công ty TĐG nào được cơ quan có thẩm quyền cấp mã số ngành khác mã số 7490 có phải là mã số không thuộc diện được giảm thuế GTGT hay không đề nghị các Công ty cần tra cứu để tuân thủ theo quy định tại Phụ lục số 1 Khoản 1 Điều 1 Nghị định nêu trên.

Vậy, Đề nghị Công ty trực tiếp làm việc với cơ quan thuế để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:

 - Như trên

- Cục QLG

- Các thành viên BCH, doanh nghiệp hội viên

- Đăng website và các kênh thông tin

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

(đã ký) 
 
 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan