Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao kiến thức chuyên ngành TĐG cho cán bộ tham mưu, các cấp lãnh đạo của khách hàng TĐG trong việc sử dụng kết quả thẩm định giá

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM ____________________

 

Số:   6  /CV-HTĐGVN

V/v: Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao kiến thức chuyên ngành TĐG cho cán bộ tham mưu, các cấp lãnh đạo của khách hàng TĐG trong việc sử dụng kết quả thẩm định giá (TĐG).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2022

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)

Căn cứ pháp luật về giá và Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Thẩm định giá Việt Nam trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành thẩm định giá;

Căn cứ nhu cầu và theo đề nghị của các khách hàng có tài sản TĐG thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc sử dụng kết quả TĐG phục vụ các mục đích TĐG được cam kết trong hợp đồng TĐG giữa doanh nghiệp TĐG và khách hàng có tài sản TĐG;

Hội Thẩm định giá Việt Nam có chủ trương mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn mang tính chuyên sâu và nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành TĐG cho các đối tượng là các cán bộ tham mưu và lãnh đạo các đơn vị sử dụng kết quả TĐG (từ cấp Tổ, Đội, Phòng, Ban... trở lên) theo kế hoạch, chương trình như sau:

i) Các chuyên đề dự kiến: (3 chuyên đề)

·     Chuyên đề 1: Kiểm soát, đánh giá tính hợp lý của việc thực hiện Quy trình TĐG trong TĐG, sử dụng kết quả TĐG tài sản – và một số lưu ý đặt ra.

·     Chuyên đề 2: Nhận diện và kiểm soát rủi ro trong TĐG và sử dụng kết quả TĐG tài sản ở Việt Nam.

·     Chuyên đề 3: Kiểm soát đánh giá tính hợp lý và khả thi của Báo cáo kết quả TĐG, Chứng thư TĐG trong việc sử dụng kết quả TĐG tài sản.

(Nội dung chi tiết các Chuyên đề, Hội chịu trách nhiệm biên soạn trên cơ sở thống nhất theo nhu cầu cụ thể của từng khóa đào tạo, phù hợp với từng đối tượng đào tạo).

ii) Mục tiêu bồi dưỡng:

Giúp các đối tượng là các cán bộ tham mưu và các cấp lãnh đạo đơn vị có tài sản TĐG thuê các đơn vị TĐG thẩm định giá tài sản phục vụ mục đích sử dụng tài sản của mình khi đọc, xem xét, sử dụng kết quả TĐG có kiến thức tổng quát, chuyên sâu, nâng cao hơn khi học lấy Chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành TĐG và có kinh nghiệm thực tiễn để đánh giá, phát hiện một cách chính xác tính hợp lý (hoặc) chưa hợp lý của toàn bộ quá trình TĐG mà đơn vị TĐG đã thực hiện thông qua việc đánh giá độ tin cậy của Báo cáo kết quả TĐG, Chứng thư TĐG. Qua đó để có những quyết định xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật nhằm sử dụng có hiệu quả kết quả TĐG, ngăn ngừa rủi ro trong quá trình sử dụng kết quả TĐG.

iii) Hình thức bồi dưỡng

- Đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu của đơn vị đề nghị đào tạo).

- Không tổ chức kiểm tra kiến thức khi kết thúc khóa bồi dưỡng và không cấp Chứng chỉ khi hoàn thành toàn bộ khóa học.

iv) Thời gian bồi dưỡng: từ 4-6 buổi (tùy theo yêu cầu của đơn vị đề nghị đào tạo).

v) Kinh phí bồi dưỡng

Thực hiện phương thức tự trang trải thông qua việc thu học phí của các học viên tham gia khóa bồi dưỡng. Mức học phí do Hội quy định bảo đảm có mối quan hệ tương ứng với mức thu học phí của các khóa: Cập nhật kiến thức và Đào tạo kiến thức chuyên ngành TĐG.

Trên đây là Chương trình đào tạo, bồi dưỡng dự kiến mà Hội sẽ thực hiện từ năm 2022 để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Hội Thẩm định giá Việt Nam báo cáo và mong nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ của Bộ; Hội Thẩm định giá Việt Nam cam kết thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chấp hành đúng quy định của Bộ Tài chính.

 

Nơi nhận:

- NT

- Ban Đào tạo

- Đăng Website

- Lưu VT

CHỦ TỊCH

 

 

 (đã ký)

 

 Nguyễn Tiến Thoả

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan