QUYẾT ĐỊNH Về việc kết nạp Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng là hội viên chính thức của Hội

    HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

    ___________________

 

 

   Số: 35/QĐ/HTĐGVN 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ___________________

 

  Hà Nội, ngày 22  tháng 3  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kết nạp Công ty  CP Thẩm định giá Đại Chúng  là hội viên

chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

 

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

          - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ);

          - Xét hồ sơ xin gia nhập Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng, ngày 15/3/2021

          - Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam,

                              QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Kết nạp Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng do Ông Võ Văn Anh làm Giám đốc; Số CCCD: 066088000243, Nơi cấp:Cục CCS QL HC về TTXH. Ngày cấp: 28/2/2020  là hội viên chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          Điều 2: Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng có các quyền và các nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam

     Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam và Công ty CP Thẩm định giá Đại Chúng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

              - Như trên  

              - Lưu VP Hội  TĐGVN

              - Đăng trên Website của Hội

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: