QUYẾT ĐỊNH Về việc kết nạp Công ty TNHH DPV (Colliers International) là hội viên chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam

    HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

    ___________________

 

 

   Số:26 /QĐ/HTĐGVN

       

 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ___________________

 

 Hà Nội, ngày 23  tháng 2  năm 2021
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kết nạp Công ty TNHH  DPV (Colliers International)  là hội viên

chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

 

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

          - Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

          - Căn cứ Điều lệ( sửa đổi ,bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ);

          - Xét hồ sơ xin gia nhập Công ty TNHH DPV(Colliers International), ngày 4/2/2021

          - Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam,

 

                              QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Kết nạp Công ty TNHH DPV (Colliers International) do Ông Đỗ Xuân Hùng làm Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc; Số CMND: 312221806,Nơi cấp: CA Tiền Giang , Ngày cấp: 28/6/2013  là hội viên chính thức của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

          Điều 2: Công ty TNHH DPV (Colliers International) có các quyền và các nghĩa vụ của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam

     Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam và Công ty TNHH DPV (Colliers International)  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

              - Như trên  

              - Lưu VP Hội  TĐGVN

              - Đăng trên Website của Hội

 

CHỦ TỊCH

 

                       (đã ký)                         

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: