Quyền lợi hội viên

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

-------o0o-------

 

Số:     23 TB/HTĐGVN

V/v: Thông báo của BCH Hội TĐGVN về quyền và nghĩa vụ hội viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o-------

 

 

     Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM VỀ

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

 

            - Căn cứ Điều lệ Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Căn cứ kết luận của Hội nghị BCH lần 2 của Hội Thẩm định giá Việt Nam năm 2014 tại TP Hồ Chí Minh;

            I. QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN:

            - Quyền lợi lớn nhất mà hội viên được hưởng là có được môi trường pháp lý phù hợp, ngày càng hoàn chỉnh, hợp lý do Hội thay mặt toàn thể hội viên đã nghiên cứu có ý kiến phản hồi, tham gia xây dựng với cơ quan quản lý Nhà nước, để các công ty và hội viên hoạt động có hiệu quả, hạn chế các rủi ro nghề nghiệp để tồn tại và phát triển bền vững.

            - Được Hội làm “cầu nối” với cơ quan quản lý Nhà nước về TĐG để phản ảnh tâm tư, nguyện vọng các vướng mắc của hội viên để các công ty và hội viên tổ chức triển khai hoạt động thẩm định giá một cách thuận lợi..

            - Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong lĩnh vực TĐG, hòa giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

            - Được Hội giới thiệu là các doanh nghiệp, thẩm định viên có đủ điều kiện hoạt động TĐG với các cơ quan, tổ chức, khách hàng có nhu cầu TĐG trong cả nước.

            - Được tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu do Hội tổ chức.

            - Được mời tham dự các Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế, học tập kinh nghiệm nước ngoài liên quan đến hoạt động TĐG.

            - Được Hội phổ biến, huấn luyện kiến thức, cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực TĐG và các lĩnh vực hoạt động của Hội.

            - Được miễn giảm học phí: khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TĐG để thi lấy Thẻ thẩm định viên về giá; hoặc các lớp ôn hệ thống kiến thức để thi lấy Thẻ TĐV về giá; khi tham gia các khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức hàng năm để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo đủ điều kiện hành nghề TĐG.

            - Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các thành viên BCH Hội và Trưởng Ban Kiểm tra của Hội.

            - Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

            - Được tham gia các cuộc trao đổi thông tin, góp ý xây dựng cơ chế chính sách, đề xuất các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực TĐG.

            - Được Hội tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng trong hoạt động TĐG để chuyển đến các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan xem xét giải quyết.

            - Được tham gia phong trào thi đua, các hoạt động xã hội - nghề nghiệp và các hoạt động khác do Hội tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật.

            - Được xét thi đua, khen thưởng, để tặng thưởng các danh hiệu thi đua tương xứng với thành tích đạt được theo quy định.

            II. NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

            - Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ của Hội.

            - Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

            - Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, để vụ lợi cá nhân.

            - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

           - Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.
 

Nơi nhận:

-         Lãnh đạo Cục QLG-BTC

-         Đ/c Nguyễn Văn Truyền (Phó Cục trưởng Cục QLG - BTC + Phó Chủ tịch Hội).

-         Thành viên BCH Hội để chỉ đạo thực hiện

-         Các công ty hội viên (nhờ phổ biến và chuyển giúp văn bản này đến hội viên cá nhân của công ty).

-         Đăng Website.

-         Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI

 

 (đã ký)

 

 

Ts. Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính

          

 

 

 

(Hội Thẩm định giá Việt Nam )

Mau don xin ra nhap Hoi ca nhan

Mau don xin ra nhap Hoi to chuc

Thu tuc xin ra nhap Hoi Tham dinh gia VN