Kinh phí đi công tác tại Nhật Bản

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

                  -------***-------

Số:   157 /2019/CV-HTĐGVN

V/v: Kinh phí đi công tác tại Nhật Bản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

 

 

        Vừa qua, Hội đã thông báo về việc tổ chức cho các hội viên tham gia đoàn công tác tại Nhật Bản;

          Nay, Hội tiếp tục thông tin đến các hội viên về kế hoạch tổ chức theo TOUR và kinh phí theo TOUR do SAIGONTOURIST thông báo để các hội viên nghiên cứu và chủ động kế hoạch tham gia đoàn.

          (Kèm theo Công văn này là Thông báo của SAIGONTOURIST).

 

           

Nơi nhận:

- Những cá nhân đã đăng ký tham gia

- Đăng Website

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )

NHAT 9N8D TOKYO-KYOTO-OSAKA -NHUNG


Tin liên quan