Xây dựng các tiêu chí đánh giá và xếp hạng các Doanh nghiệp Hội Thẩm định giá Việt Nam

DỰ THẢO

HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

 

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG CÁC DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

 1. Sự cần thiết phải đánh giá và xếp hạng các DNTĐG VN.

Thẩm định giá là loại hình dịch vụ tư vấn trong cơ chế kinh tế thị trường ở nước ta được tổ chức và hoạt động  theo mô hình doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu về thẩm định giá tài sản của xã hội. Trong quá trình hoạt động, để đạt được sự tín nhiệm của khách hàng, đứng vững, tồn tại và phát triển thì ngoài việc các doanh nghiệp phải có những nỗ lực tự khẳng định mình về năng lực hoạt động, chất lượng và hiệu quả hoạt động, cần có một tổ chức khách quan thực hiện việc đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp nhằm mang đến lợi ích cho tất cả các thành tố tham gia thị trường Thẩm định giá, giúp cho hoạt động của thị trường Thẩm định giá công khai, minh bạch trong bối cảnh nghề Thẩm định giá Việt Nam đã hội nhập với nghề Thẩm định giá ở khu vực và Thế giới, cụ thể:

 • Đối với doanh nghiệp TĐG: Việc được một tổ chức đánh giá, xếp hạng sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí xây dựng, quảng bá thương hiệu. Qua việc đánh giá, xếp hạng và giới thiệu, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp sẽ được nâng cao, niềm tin của khách hàng Thẩm định giá đối với doanh nghiệp càng mạnh, từ đó tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định được vị thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Thẩm định giá: Thông qua việc đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp Thẩm định giá sẽ giúp cho khách hàng biết được thực trạng và năng lực hoạt động của các doanh nghiệp Thẩm định giá; tiết kiệm được thời gian và chi phí tìm hiểu, lựa chọn doanh nghiệp Thẩm định giá và lựa chọn được đúng doanh nghiệp Thẩm định giá đáp ứng nhu cầu Thẩm định giá tài sản của mình.
 • Đối với Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá: Việc đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp Thẩm định giá sẽ giúp cho Bộ và Hội đánh giá đúng năng lực, thực trạng của từng doanh nghiệp Thẩm định giá; kiểm soát được hoạt động của các doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước về Thẩm định giá nói riêng, trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam, trong việc cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ, kết quả và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp…Tạo điều kiện để xây dựng chiến lược nâng cao năng lực hoạt động của nghề Thẩm định giá, xây dựng kế hoạch quản lý điều hành hoạt động Thẩm định giá phù hợp với từng thời kỳ.
 1. Mục tiêu đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp TĐG VN
 1. Giúp cho cơ quan quản lý có căn cứ đánh giá năng lực, thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp TĐG để có các giải pháp quản lý, điều hành hoạt động Thẩm định giá có hiệu quả. Doanh nghiệp khẳng định được uy tín của mình trên thị trường. Khách hàng lựa chọn được doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tốt nhất.
 2. Làm căn cứ giúp cho cơ quan quản lý thông báo các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động Thẩm định giá hàng năm được thuận lợi và giúp công tác xét duyệt thi đua, khen thưởng đối với các doanh nghiệp TĐG khách quan, chính xác.
 1. Những nội dung và cách thức cơ bản để đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp Thẩm định giá
 1. Việc đánh giá và xếp hạng các DN TĐG về cơ bản được thực hiện như việc đánh giá và xếp loại các loại hình doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác mà nhiều tổ chức có chức năng xếp hạng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vẫn làm: Xây dựng hệ thống các tiêu chí để xem xét, đánh giá. Tuy nhiên việc đánh giá và xếp hạng các DN TĐG phải được dựa trên các tiêu chí khác biệt với các loại hình doanh nghiệp khác; nó phải thể hiện được những đặc trưng cơ bản của nghề Thẩm định giá, nghề thực hiện việc cung cấp dịch vụ Thẩm định giá theo yêu cầu của khách hàng, chất lượng của dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp về cơ bản dựa trên cơ sở của hai yếu tố mang tính quyết định, đó là: “ Chất xám” của đội ngũ Thẩm định viên về giá và các nguồn lực khác của doanh nghiệp. Vì vậy, để đánh giá và xếp hạng DN TĐG có thể được thực hiện theo 6 nhóm tiêu chí sau:
 • Tiêu chí 1: Tiêu chí đánh giá sự tuân thủ pháp luật về Thẩm định giá.
 • Tiêu chí 2: Tiêu chí đánh giá về năng lực Thẩm định giá.
 • Tiêu chí 3: Tiêu chí đánh giá về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tiêu chí 4: Tiêu chí đánh giá về năng lực quản trị doanh nghiệp
 • Tiêu chí 5: Tiêu chí đánh giá về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và Xã hội.
 • Tiêu chí 6: Kết quả tham gia thực hiện nghĩa vụ xây dựng Hội

Đây là 6 nhóm tiêu chí rất cơ bản đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp có vận dụng các quy định của Nhà nước về việc xếp hạng doanh nghiệp và lựa chọn ra các tiêu chí phù hợp với loại hình doanh nghiệp Thẩm định giá nhằm đạt các mục tiêu nêu trên.

Trong 6 nhóm tiêu chí trên thì từng nhóm tiêu chí lại được thông qua các tiêu chí cụ thể bảo đảm chủ yếu đánh giá theo định lượng gắn chặt với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp và phù hợp với tất cả các doanh nghiệp TĐG; cụ thể:

 • Tiêu chí 1: Tiêu chí đánh giá sự tuân thủ pháp luật về TĐG sẽ được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: Phải là các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề TĐG; tuân thủ pháp luật về Thẩm định giá, không bị các cơ quan có thẩm quyền khởi tố về hành vi vi phạm pháp luật, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá…
 • Tiêu chí 2: Tiêu chí đánh giá về năng lực TĐG sẽ được đánh giá thông qua các chỉ tiêu:

Nguồn nhân lực (chỉ tập trung vào xem xét số lượng Thẩm định viên về giá có thẻ TĐVVG), tầm bao phủ của các doanh nghiệp ở các thị trường (phạm vi hoạt động), cơ sở dữ liệu thông tin thị trường, vốn điều lệ, khả năng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng (thông qua số lượng Hợp đồng cung cấp dịch vụ TĐG…).

 • Tiêu chí 3: Tiêu chí đánh giá về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: Giá dịch vụ, chất lượng dịch vụ và thị phần.
 • Tiêu chí 4: Tiêu chí đánh giá về năng lực quản trị doanh nghiệp, sẽ được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: sử dụng nguồn lực, chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh trong quản trị tài chính và sử dụng lao động, hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
 • Tiêu chí 5: Tiêu chí đánh giá về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ được đánh giá thông qua các chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách…
 • Tiêu chí 6: Tiêu chí đánh giá về trách nhiệm tham gia, xây dựng và phát triển Hội bằng số lượng Hội viên tham gia và tích cực thực hiện các nghĩa vụ đóng góp phát triển xây dựng Hội.

Trong các tiêu chí trên thì tiêu chí 1 được xếp là tiêu chí trong trọng nhất, tiếp đến là tiêu chí 2 đến 6.

 1.  Để nâng cao  chất lượng hoạt động và uy tín của nghề Thẩm định giá trong nền kinh tế, việc đánh giá và xếp hạng DN TĐG được thực hiện hàng năm. Thời gian đánh giá và xếp hạng là vào tháng 12 dương lịch hàng năm để công bố kết quả xếp hạng doanh nghiệp vào thời điểm tháng 1 của năm tiếp theo.

Việc đánh giá và xếp hạng được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: căn cứ các tiêu chí quy định, thực hiện việc xem xét cho điểm áp dụng cho từng tiêu chí đối với doanh nghiệp. Tổng số điểm tính cho tất cả các tiêu chí là 100 điểm.

Bước 2: Căn cứ vào số điểm đã cho, thực hiện việc xếp hạng doanh nghiệp theo 4 hạng:

 • Hạng A ( Tốt): thuộc về doanh nghiệp có tổng số điểm cao nhất.
 • Hạng B ( Khá): thuộc về doanh nghiệp có tổng số điểm thấp hơn hạng A.
 • Hạng C ( Trung bình khá): thuộc về doanh nghiệp có tổng số điểm thấp hơn hạng B.
 • Hạng D ( Trung bình): thuộc về doanh nghiệp có tổng số điểm thấp hơn hạng C.
 1. Khi xếp hạng, chỉ thực hiện xếp hạng chung cho doanh nghiệp, không xếp hạng riêng cho từng chi nhánh của doanh nghiệp.
 1. Tổ chức công tác đánh giá và xếp hạng DN TĐG.
 1. Hiện nay, việc quản lý, theo dõi, phối hợp, liên kết hoạt động TĐG có hai cơ quan gồm:
 1. Bộ tài chính: cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động của các DN TĐG.
 2. Hội Thẩm định giá Việt Nam: là “cầu nối” giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các Hội viên của Hội, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các Hội viên là các DN TĐG và các cá nhân hành nghề TĐG đã được cấp Thẻ Thẩm định viên về giá hoặc chưa được cấp thẻ Thẩm định viên về giá.

Vì vậy, để bảo đảm được tính khách quan và tạo niềm tin cho khách hàng TĐG, hai cơ quan này sẽ phối hợp thực hiện việc đánh giá và xếp hạng DN TĐG theo ba giai đoạn:

 • Thu thập thông tin về doanh nghiệp.
 • Đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp.
 • Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng và gửi kết quả đánh giá xếp hạng đến các tổ chức có liên quan, khách hàng trong phạm vi cả nước, đăng tải kết quả đánh giá, xếp hạng trên Website của Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính và Hội Thẩm định giá Việt Nam, đăng tải kết quả đánh giá xếp hạng trên thông tin đại chúng.
 1. Việc tổ chức đánh giá và xếp hạng DN TĐG do một Hội đồng thực hiện. Hội đồng này do Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam quyết định thành lập.

2.1 Thành phần của Hội đồng gồm:

 • Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam.
 • Các phó Chủ tịch Hội đồng:
 • Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý giá.
 • Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Thẩm định giá Việt Nam
 • Các Ủy viên Hội đồng:
 • Đại diện lãnh đạo phòng chính sách giá và thẩm định giá – Cục Quản lý giá
 • Đại diện của lãnh đạo Văn phòng Hội và trưởng văn phòng phía nam của Hội TĐG VN.
 • Thư ký Hội đồng:
 •  Các Ủy viên Hội đồng:
 • Chuyên viên theo dõi, quản lý hoạt động Thẩm định giá Cục Quản lý giá.
 • Chuyên viên Văn phòng Hội Thẩm định giá VN

2.2 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng

 1. Hội đồng có quyền:
 • Yêu cầu các DN TĐG báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin về kết quả hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến hệ thống các tiêu chí đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp.
 • Yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc đánh giá và xếp hạng DN TĐG.
 • Từ chối việc đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp trong trường hợp các DN TĐG hoặc các tổ chức, cá nhân không cung cấp đầy đủ, chính xác các tài liệu, thông tin phục vụ cho việc đánh giá và xếp hạng DN TĐG.
 1. Hội đồng có nghĩa vụ:

Bảo đảm tính khách quan, độc lập trong việc đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp.

 1. Hội đồng đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp được sử dụng con dấu của Hội TĐG VN.
 2. Hội đồng được thành lập hàng năm và tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp hàng năm.

2.3 Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng.

 1. Thành viên Hội đồng có quyền:
 • Căn cứ các tiêu chí đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp và các tài liệu, thông tin do Hội đồng cung cấp và các tài liệu thông tin tự thu thập được để đưa ra nhận định, đánh giá độc lập của mình trong quá trình đánh giá và xếp loại doanh nghiệp.
 • Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín về kết quả đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp.
 1. Thành viên Hội đồng có nghĩa vụ:
 • Độc lập, trung thực, khách quan trong quá trình đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp.
 • Tham dự các phiên họp và thực hiện đúng kế hoạch công tác của Hội đồng.
 • Chịu trách nhiệm về ý kiến nhận định, đánh giá của mình trước Hội đồng, cơ quan quản lý và trước pháp luật.
 1. Lộ trình công bố và cơ quan có trách nhiệm công bố hệ thống các Tiêu chí đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp Thẩm định giá.
 1. Phương án 1. Để tăng tính pháp lý của hệ thống các Tiêu chí, Hội phối hợp với Cục Quản lý giá  trình lãnh đạo Bộ Tài chính công bố hệ thống các Tiêu chí này và đề nghị Bộ Tài chính gửi cho Cục Quản lý giá, Hội TĐG VN tổ chức Hội đồng như đã nêu tại điểm IV đề án này để thực hiện việc đánh giá và xếp hạng tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động Thẩm định giá trên phạm vi toàn quốc.
 2. Phương án 2. Nếu các điều kiện để Bộ Tài chính công bố chưa “chín muồi”, trước mắt kiến nghị Bộ Tài chính giao cho Hội TĐG VN công bố hệ thống các Tiêu chí và cùng Cục Quản lý giá tổ chức Hội đồng đánh giá và xếp hạng cho tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động Thẩm định giá trên phạm vi toàn quốc.

Trường hợp Bộ Tài chính yêu cầu trước mắt thực hiện đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp đối với các Hội viên của Hội, sau đó có thời gian tổng kết, đánh giá và nhân rộng việc đánh giá và xếp hạng ra các doanh nghiệp chưa phải là Hội viên Hội Thẩm định giá Việt Nam thì Hội và Cục Quản lý giá sẽ đi theo hướng này.

Trên cơ sở 2 phương án trên, Hội Thẩm định giá Việt Nam và Cục Quản lý giá kiến nghị trước mắt thực hiện phương án 2 trong thời gian 2 năm, sau đó tiến hành tổng kết và triển khai thực hiện theo phương án 1.

(Kèm theo Đề án này là Dự thảo: Hệ thống các Tiêu chí đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp TĐG Việt Nam).

 

Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính

Hội Thẩm định giá Việt Nam

 

 

Ghi chú: Đề án này sẽ được hoàn chỉnh sau Hội thảo để trình Bộ Tài chính phê duyệt.

 

 

 

(vva )