Quyết định kết nạp Ông Nguyễn Thế Thắng là Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam

  Héi thÈm ®Þnh gi¸ viÖt nam

    ___________________

 

 

   Số:160 /QĐ-CTHTĐGVN

       

 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 ___________________

 

                  Hµ Néi, ngµy  15 th¸ng 8  n¨m 2018

 

QuyÕt ®Þnh  

Về việc kết nạp Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam

____________________

 

CHỦ TỊCH HỘI THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM

 

          - Căn cứ vào Quyết định số 138/2005/QĐ - BNV ngày 26/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam;

            - Căn cứ Điều lệ( sửa đổi ,bổ sung) Hội Thẩm định giá Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 11/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ.

            - Căn cứ Đơn xin gia nhập Hội của Ông Nguyễn Thế Thắng  ngày 14 tháng 8 năm 2018

            - Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam,

QuyÕt ®Þnh

 

Điều 1: Kết nạp Ông Nguyễn Thế Thắng là Hội viên cá nhân của Hội Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam và Ông Nguyễn Thế Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ông Nguyễn Thế Thắng

- Lưu VP Hội TĐGVN

- Đăng trên Website

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 Nguyễn Tiến Thỏa

 

(Văn phòng Hội )


Tin liên quan

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

skype: taina1123

Thống kê truy cập

Đang online:

Hôm nay:

Hôm qua:

Tháng này:

Tháng trước:

Tổng số truy cập: