Thẩm định giá tài sản vô hình

Tác Giả: Ths.Nguyễn Thị Hồng Thu

Số Trang: 200

Nhà Xuất Bản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

Số Trang: 200

Số Lần Xem:

Số Lần Download:

Nội Dung Tóm Tắt:Thẩm định giá tài sản vô hình -  Ths.Nguyễn Thị Hồng Thu