Luật Giá và Thẩm định giá

Tác Giả: Trần Huỳnh Thanh Nghị

Số Trang: 300

Nhà Xuất Bản: Hội Thẩm định giá Việt Nam

Số Trang: 300

Số Lần Xem:

Số Lần Download:

Nội Dung Tóm Tắt:Luật Giá và Thẩm định giá


Download: LUAT GIA VA THAM DINH GIA(thay Nghi)